Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Znak: DOP.222.3.2024                                                                Zwierzyniec, dnia 14.05.2024 r.

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu, na podstawie przepisów:

       Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.),

       Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868),

       Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.),

       Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz,U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.),

       Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 2018 r., poz.1081)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych Roztoczańskiego Parku Narodowego (dalej RPN), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasiek.

Dane Kontaktowe:

Roztoczański Park Narodowy

ul. Plażowa 2 22-470 Zwierzyniec

NIP: 922-30-45-949

tel. 84 68 72 066; 84 68 72 286

e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl

 

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW.

 

Lp.

Nr działki

Obręb ewidencyjny

Oddział RPN

Lokalizacja

Nr ks. Wieczystej

Powierzchnia

Wykorzystanie

1.

30

RPN Zwierzyniec

207 d

Rybakówka

ZA1Z/00104902/8

Powierzchnia do dzierżawy: 200m2 (0,02 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

2.

151/12

Obrocz

215 p

Obrocz

ZA1Z/00104936/5

Powierzchnia do dzierżawy: 700m2 (0,07 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

3.

584

Bliżów

135 l

Wojda

ZA1Z/00072387/7

Powierzchnia do dzierżawy: 200m2 (0,02 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

4.

1115

Kosobudy

1n

Czarny Wygon

ZA1Z/00077787/6

Powierzchnia do dzierżawy: 100m2 (0,01 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

5.

1157

Obrocz

312 l

Kruglik

ZA1Z/00104936/5

Powierzchnia do dzierżawy: 200m2 (0,02 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

6.

582/7

Guciów

405 r

Guciów Słoneczna Dolina

ZA1Z/00106289/8

Powierzchnia do dzierżawy: 200m2 (0,02 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

7.

1220

Kosobudy

148 h

Leśniczówka Słupy

ZA1Z/00077787/6

Powierzchnia do dzierżawy: 200m2 (0,02 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

8.

1481

Zwierzyniec

188 j

 Ul. Plażowa 4

ZA1Z/00104902/8

Powierzchnia do dzierżawy: 300m2 (0,03 ha)

Prowadzenie działalności rolniczej, z możliwością zlokalizowania pasieki

 

 

  1. OKRES ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

 

Ad. 1. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

Ad. 2. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

Ad. 3. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

Ad. 4. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

Ad. 5. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

Ad. 6. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

Ad. 7. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

Ad. 8. W okresie do 24 miesięcy, od 01 czerwca 2024 r. do dnia  07 listopada 2025 r.

 

  1. WYSOKOŚĆ CZYNSZU

Oferowana wysokość czynszu odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego oraz nie może być niższa od kwot przedstawionych poniżej.

Ad. 1. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 390,00 zł. (2024 – 150,00 zł; 2025 – 240,00 zł)

Ad. 2. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 1365,00 zł. (2024 – 525,00 zł; 2025 – 840,00 zł)

Ad. 3. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 390,00 zł. (2024 – 150,00 zł; 2025 – 240,00 zł)

Ad. 4. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 195,00 zł. (2024 – 75,00 zł; 2025 – 120,00 zł)

Ad. 5. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 390,00 zł. (2024 – 150,00 zł; 2025 – 240,00 zł)

Ad. 6. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 390,00 zł. (2024 – 150,00 zł; 2025 – 240,00 zł)

Ad. 7. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 390,00 zł. (2024 – 150,00 zł; 2025 – 240,00 zł)

Ad. 8. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 585,00 zł. (2024 – 225,00 zł; 2025 – 360,00 zł)

 

Zaoferowana stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości. Dzierżawca zobowiązany będzie do regulowania we własnym zakresie wszelkich zobowiązań podatkowych.

4.       TERMIN ZAPŁATY CZYNSZU

 

Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za 2024 rok będzie wniesiona najpóźniej do 30.06.2024r. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za 2025 rok będzie wniesiona najpóźniej do 31.01.2025 r.

 

5.       WADIUM

 

1)       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości do 10% minimalnej całościowej opłaty za dzierżawę. Wadium należy wpłacić na rachunek Roztoczańskiego Parku Narodowego nr

 27 1130 1206 0028 9162 8690 0001;

Wysokości wadium w zależności od oferty:

Ad. 1. 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 00/100)

Ad. 2. 136,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć 00/100)

Ad. 3. 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 00/100)

Ad. 4. 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście 00/100)

Ad. 5. 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 00/100)

Ad. 6. 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 00/100)

Ad. 7. 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 00/100)

Ad. 8. 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 00/100)

 

Wpłacając wadium w tytule wpłaty należy opisać wg wzoru: „Wadium na przetarg Dzierżawa nieruchomości rolnej nr: ….. w RPN”

2)       Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu.

3)       Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

4)       Jako termin wpłaty wadium ustala się dzień zaksięgowania jego wpłaty na rachunku bankowym Roztoczańskiego Parku Narodowego.

5)       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

6)       Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

6.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 

1)      Oferty można złożyć w terminie do dnia 24.05.2024 r. do godz. 12:00

a)              osobiście w sekretariacie Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec (pokój nr 25) w godz. od 7:15 - 15:00, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości w RPN - działalność rolnicza. Nie otwierać przed dniem 24.05.2024 do godz. 12.00”

b)             pocztą tradycyjną pod adresem: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec „Oferta na dzierżawę nieruchomości w RPN - działalność rolnicza. Nie otwierać przed dniem 24.05.2024 r. do godz. 12.00”

c)              pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl z dopiskiem w tytule: „Oferta na dzierżawę nieruchomości w RPN - działalność rolnicza. Nie otwierać przed dniem 24.05.2024 r. do godz. 12.00”

2)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2024 r. o godz. 13.00 w budynku dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu przy ul. Plażowa 2.

  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

1) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2) Oferta powinna zawierać:

 

a)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)       numer identyfikacji podatkowej [NIP] , jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,

c)       datę sporządzenia oferty,

d)       oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego z podziałem na poszczególne lata dzierżawy,

        W przypadku gdy proponowany czynsz za jeden rok dzierżawy nie będzie spełniał wymogów (np.: będzie zbyt niski) cała oferta zostanie odrzucona pomimo spełnienia wymogu aby całość kwoty dzierżawy wyniosła minimum zawarte w pkt. 3 Ogłoszenia. 

e)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

f)        do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

3) Do oferty należy załączyć:

a)       podpisany wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia,

b)      podpisaną klauzulę informacyjna RODO stanowiącą Załącznik nr 4 do ogłoszenia,

c)       w przypadku działania uczestnika za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionej kopii.

8.       KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 

Kryterium wyboru oferty jest zaoferowana zsumowana wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres. Najkorzystniejsza będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, wyliczoną wg. poniższych zasad:

Czynsz oferowany za dzierżawę brutto: 100%

cena badanej oferty

Czynsz = x 100 pkt najniższa cena

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)           Przed otwarciem ofert Dyrektor Parku, może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn, złożone oferty zostaną zwrócone oferentom bez otwierania

2)           Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa wyłoniona przez Dyrektora Parku.

3)           Oferent przygotowuje ofertę na własny koszt i ryzyko niezależnie od wyniku postępowania.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego jeżeli:

a)       nie spełnia warunków przetargu,

b)       została złożona po wyznaczonym terminie,

c)       nie zawiera danych o których mowa w S 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 r., poz. 868) 'ub, gdy dane w ofercie są nie kompletne,

d)       do oferty nie dołączono wymaganych załączników bądź są one niekompletne,

e)       jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

4)           W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.

5)           Komisja przetargowa zawiadamia, oferentów o których mowa w pkt. 5) o terminie licytacji oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

6)           W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia dotyczące wysokości czynszu powyżej jego wartości podanej w równorzędnych ofertach dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 10% minimalnej wysokości czynszu.

7)           Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

8)           Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

9)           Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy .

10)        Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla uczestnika postepowania, który wygrał przetarg.

11)        Komisja przetargowa zawiadamia na piśmie lub mailem wszystkich uczestników postępowania o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

12)        Dyrektor Parku zawiadamia osobę ustaloną w wyniku przetargu jako Dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, nie później niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin może ulec zawieszeniu na czas rozpatrywania ewentualnych wniosków, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.

13)        Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13, Dyrektor Parku może odstąpić od zawarcia umowy.

14)        W przypadku, gdy łączna wartość świadczeń za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy przekroczy kwotę określoną w art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw środowiska (Ministra Klimatu i Środowiska).

10.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 

1)      Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Klimatu i Środowiska.

2)      Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem Dyrektora Parku do Ministra Klimatu i Środowiska.

3)      W przypadku złożenia skargi, Dyrektor Parku wstrzymuje czynności związane z rozporządzeniem nieruchomością.

4)      W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Dyrektor Parku podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informacje w swojej siedzibie oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Parku na okres 7 dni.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Wykaz nieruchomości rolnych oferowanych do wydzierżawienia
(wprowadził: Patryk Kur 2024-05-14 10:23:29)
Formularz ofertowy.
(wprowadził: Patryk Kur 2024-05-14 10:23:43)
Wzór umowy wraz z załącznikami.
(wprowadził: Patryk Kur 2024-05-14 10:23:52)
Klauzula informacyjna RODO.
(wprowadził: Patryk Kur 2024-05-14 10:24:02)
Mapa przedstawiająca przybliżoną lokalizację nieruchomości na planie RPN
(wprowadził: Patryk Kur 2024-05-14 10:24:13)
DOP.222.3.2024 ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchonmości
(wprowadził: Patryk Kur 2024-05-14 10:24:29)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz