Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzernie nr 8/2010

ZARZĄDZENIE    nr   8/2010

DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W ZWIERZYŃCU

z dnia 1 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 6/2007 z 28 lutego 2007r.w sprawie zasad udostępniania społeczeństwu  Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 12, ust. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, Poz. 880) oraz Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, Poz. 535) zarządza się, co następuje:

 

1.

§ 18, pkt 4 w załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora RPN Nr 6/2007 z dnia 28 lutego 2007r. Regulamin zwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego otrzymuje  brzmienie:

 

 

§ 18.

4. Nie pobiera się opłat za udostępnianie Ośrodka Edukacyjno –Muzealnego RPN i Izby Leśnej we Floriance od:

a)    przewodników, opiekunów grup (2 opiekunów w ramach grupy 20 osobowej), posiadaczy srebrnej lub złotej odznaki PTTK,

e)  w uzasadnionych przypadkach grup i osób posiadających zezwolenie Dyrektora Parku

 

2.

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego  Zarządzenie Dyrektora RPN Nr 6/2007 z dnia 28 lutego 2007 r.

 

Zasady udostępnienia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego otrzymuje  brzmienie:

Załącznik nr 1 do Regulaminu                                                                                                         Obowiązuje od 01.04.2010r.

1.      Ośrodek Edukacyjno-Muzealny jest czynny dla zwiedzających:

a)        w okresie 1.IV    31.X   w godzinach 900 – 1700  (z  wyjątkiem poniedziałków)

b)   w okresie 1.XI – 31.III    w godzinach 900 – 1500  (z  wyjątkiem poniedziałków i niedziel)

c)        kasa i punkt sprzedaży w OEM czynne:

·         w okresie 1.IV    31.X   w godzinach 830 – 1600 (z wyjątkiem poniedziałków)

·         w okresie 1.XI – 31.III    w godzinach 830 – 1430 (z wyjątkiem poniedziałków i niedziel)

 

2.    Zwiedzanie OEM  rozpoczyna się w ściśle określonych godzinach:

a)     w okresie 1.IV    31.X   od 900 do 1600

b)    w okresie 1.XI    31.III  od 900 do 1400

c)     rozkład godzinowy wejść i zwiedzania OEM znajduje się na stronie głównej www.roztoczanskipn.pl
 

3.       Wejście i zwiedzanie OEM jest możliwe po dokonaniu rezerwacji godziny wejścia oraz po uprzednim wykupieniu w kasie Ośrodka karty wstępu w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą w RPN tabelą opłat                                                                                   

 a)  nie stawienie się grupy bądź osób indywidualnych na zarezerwowaną, godzinę, bądź  spóźnienie, traktowane jest jako rezygnacja ze zwiedzania.

 

 

                                                                            

4.       Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach liczących do 20 osób

a)      do oprowadzania po wystawie stałej (na piętrze) upoważnieni są wyłącznie pracownicy RPN,

b)      do oprowadzania grup zorganizowanych po wystawach czasowych (na parterze) budynku upoważnieni są przewodnicy, piloci, opiekunowie grup,

c)      za porządek i właściwe zachowanie grupy zorganizowanej na terenie Ośrodka bezwzględnie odpowiadają opiekunowie grup.

 

5.      Wykupiona karta wstępu do OEM upoważnia do jednorazowego zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych lub czasowych prezentowanych w salach wystawowych (zgodnie z rodzajem wykupionej karty wstępu określonym w aktualnie obowiązującej tabeli opłat)

 

6.      Zwiedzający mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników OEM, w tym określających m.in.:

a)      czas, kolejność i sposób zwiedzania,

b)      kierunek zwiedzania.

 

7.      Do celów prowadzenia zajęć edukacyjnych udostępnia się pracownię przyrodniczą oraz inne pomieszczenia w OEM

a)      zajęcia edukacyjne mogą być realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu tematu, zakresu i terminu przeprowadzenia zajęć.

 

8.      W OEM udostępnia się do korzystania bibliotekę z czytelnią

a) biblioteka jest czynna w środy w godzinach od 900 -1600 oraz w czwartki i piątki  w godz. 900 -1400,

b)   wypożyczanie książek na zewnątrz wymaga założenia karty czytelnika oraz uiszczenia opłaty wstępnej - opłata nie obowiązuje pracowników RPN oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

c)  od uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest wymagana pisemna zgoda rodziców na korzystanie z biblioteki,

d) w przypadku zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik jest zobowiązany do odkupienia tych samych tytułów lub wskazanych przez bibliotekarza.

 

9.      Pomieszczenia OEM mogą być również udostępniane na konferencje, sympozja, szkolenia i inne imprezy edukacyjne po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu zgody dyrektora Parku.

 

10.  Na terenie OEM obowiązuje zakaz:

a)     zakłócania ciszy i śmiecenia,

b)     jedzenia i picia przez zwiedzających wewnątrz budynku,

c)     palenia papierosów,

d)    wprowadzania psów.

 

11.   Dla zwiedzających OEM i teren RPN udostępnia się parking przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym:

a)     sposób korzystania z parkingu określa regulamin parkingu,

b)     korzystający z parkingu obowiązani są stosować się do poleceń osób uprawnionych do obsługi parkingu oraz Służb Parku

 

12. Wysokość opłat za zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, korzystanie z biblioteki, zajęć edukacyjnych, wynajęcie sal oraz korzystanie z parkingu przy OEM określa aktualnie obowiązująca w RPN tabela opłat -załącznik nr 10 do Regulaminu.

 

 

 

3.

 

Załącznik Nr 10 do Regulaminu udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego  Zarządzenie Dyrektora RPN Nr 6/2007 z dnia 28 lutego 2007 r.

 

Tabela opłat za wstęp i korzystanie z wartości przyrodniczych RPN i jego urządzeń, otrzymuje  brzmienie:

 

Załącznik nr 10 doRegulaminu                                                       Obowiązuje od 01.04.2010 r.
 

Tabela opłat za wstęp i korzystanie z wartości przyrodniczych
 Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego urządzeń

  

Za wstęp na Ścieżkę poznawczą na Bukową Górę i Trasę rowerową
 Rybakówka- Florianka-Górecko Stare

L.p.

Rodzaj opłat

Stawka

Uwagi

1

   Karta normalna

4,00 zł

                                              w tym 7%VAT – 0,26 zł.

PKWiU ex 92.53.12 – poz. 1-3

2

 Karta ulgowa (50% karty normalnej)

2,00 zł

w tym 7%VAT – 0,13 zł.

3

 Karta tygodniowa

15,00 zł

                                                w tym 7%VAT – 0,98 zł.

Za udostępnianie Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN

4

   Karta normalna OEM (wszystkie wystawy)

upoważnia do zwiedzania wystawy stałej i  wystaw czasowych

10,00 zł

   

                                                w tym 7%VAT – 0,65 zł.

 

PKWiU   ex 92.52.11 – poz. 4 -7

5

 Karta ulgowa OEM (wszystkie wystawy)

upoważnia do zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych

6,00 zł

    w tym 7%VAT – 0,39 zł.

6

Karta normalna OEM (wystawy  czasowe)

upoważnia do zwiedzania tylko wystaw czasowych

5,00zł

   w tym 7%VAT – 0,33 zł

7

Karta ulgowa OEM (wystawy czasowe)

upoważnia do zwiedzania tylko wystaw czasowych

3,00 zł

   w tym 7% VAT - 0,20 zł

8
 

Sala prelekcyjna (ryczałt do 4 godz.)
za każdą następną godz.

 

180,00 zł

Usługa zwolniona z VAT PKWiU
 ex 80.42.20

35,00 zł

9

 

Sala przyrodnicza (ryczałt do 4 godz.)
za każdą następną godz.
Możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego

 

50,00 zł

10,00 zł

10

 Zajęcia edukacyjne prowadzone dla zorganizowanych grup przez    pracowników Parku wg ustalonych scenariuszy.
 - szkoły patronackie

 

                                                                                

 

 

 

bezpłatnie

 

 

 

  Usługa zwolniona z VAT PKWiU
  ex 80.42.20

 

 - pozostałe szkoły – od osoby za 1 godz.
 
W ramach opłaty za zajęcia edukacyjne nie jest zawarta opłata za  wstęp na ścieżki, trasę rowerową i do OEM RPN.

 

2,00 zł

11

Prezentacje, prelekcje, pokazy multimedialne o tematyce przyrodniczej przeprowadzony przez pracownika RPN (na zamówienie)
- szkoły patronackie

 

                                                                                       

 

 

bezpłatnie

             

 

Usługa zwolniona z VAT PKWiU                    ex 80.42.20

 

- pozostałe szkoły i inne placówki oraz instytucje -1 godz.
- dojazd na zajęcia i z zajęć za 1 km

Zamawiający pokrywa koszty dojazdu w przypadku realizacji poza terenem RPN (stawka za 1 km -1,82 zł)

 

 

 

100,00 zł

Za udostępnianie Izby Leśnej we Floriance

13

  Karta normalna

2,50 zł

 

w tym 7%VAT –0,16 zł.

PKWiU ex 92.52.11- poz.13-15

14

Karta ulgowa

1,50 zł

 

w  tym 7%VAT –0,10 zł.
 

15

Karta grupowa
(grupa do 52 osób)

50,00 zł

w tym 7%VAT – 3,27 zł.

16

 

Wynajęcie Izby Leśnej  (ryczałt 4 godziny)

200,00 zł

w tym 22% VAT- 36,07zł

 

za każdą następną godzinę

50,00 zł

w tym 22% VAT- 9,02 zł

Za wstęp na Ścieżkę poznawczą na Bukowa Górę, Trasę rowerową do Florianki    oraz udostępnienie Ośrodka Edukacyjno- Muzealnego i Izby Leśnej*, karta dzienna

17

  Karta dzienna normalna

upoważnia do zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych

14,00 zł

                                                 w tym 7%VAT- 0,92 zł.

 

PKWiU ex 92.52.11- poz.17-18

18

Karta dzienna ulgowa

 

upoważnia do zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych

7,00 zł

w tym 7%VAT- 0,46 

 

 Karta dzienna  upoważnia do wielokrotnego wstępu na ścieżkę oznawcza na Bukową Górę, trasę rowerową do Florianki oraz jednokrotnego udostępnianie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego (po dokonaniu rezerwacji godziny wejścia)
i Izby Leśnej w dniu datowania.
(*) karta dzienna normalna i ulgowa upoważnia do zwiedzania Izby Leśnej od 1 V do 30 IX
w soboty i niedziele w godzinach 1000-1700  

 

 

 

Za uzyskanie i przedłużenie ważności licencji przewodnickiej

19

  Opłata za uzyskanie licencji (jednorazowa)

20,00 zł

 w tym 7%VAT – 1,31  zł.

PKWiU ex 92.53.12 – poz. 19-20

20

Opłata za przedłużenie licencji na kolejny rok

20,00 zł

w tym 7%VAT – 1,31  zł.

Za parkowanie na parkingu przed Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym RPN
(parking niestrzeżony, płatny- stawka godzinowa)

21

Autobusy za każdą godzinę

10,00 zł

 w tym 22% VAT - 1,80 zł

22

Mikrobusy za każdą godzinę

 5,00 zł

 w tym 22% VAT - 0,90 zł

23

Samochód osobowy, motocykl za każda godzinę

2,00 zł

 w tym 22% VAT – 0,36 zł

Za parkowanie na parkingu przy stawach Echo
(parking niestrzeżony, płatny -stawka godzinowa, pierwsza godzina /następna godzina)

24

Mikrobusy

10,0 zł/7,0zł.

w tym 22% VAT 1,80 zł./1,26 zł

25

Samochód osobowy, motocykl

3,0 zł/3,0 zł

w tym 22%VAT –0,54 zł.

 

Za usługowe przejazdy turystyczne zaprzęgami konnymi oraz jazdę wierzchem

 

26

1 godz. jazdy pojazdem konnym:

 

 

PKWiU ex 60.23.13 poz.26

·   sanie 6 osób, bryczka 5 osób

60,00 zł

w tym 7%VAT –3,93 zł.

·   wagonetka – 7 osób

70,00 zł

w tym 7%VAT- 4,58 zł

·   platforma  – 12 osób

100,00 zł

w tym 7%VAT- 6,54 zł

W cenę wliczono opłaty za wstęp na teren Parku. Przejazdy odbywają się na dwóch trasach:
·   Rybakówka - Sochy - Rybakówka (1 godz)
·   Rybakówka – Florianka ( 1 godz) Florianka – Rybakówka ( 1 godz), Rybakówka – Florianka – Rybakówka ( 2 godz)
Zamówienia należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, tel. 693 680 212

 

 

Za przygotowanie ogniska na terenie RPN,

w wyznaczonym miejscu przy OEM i Izbie Leśnej we Floriance

27

  Ognisko do 50 osób

50,00 zł.

w tym podatek 22% VAT–-9,02 zł

28

Ognisko od 51 do 100 osób

75,00 zł.

w tym podatek 22% VAT– 13,53 zł

29

Ognisko powyżej 100 osób

100,00 zł.

w tym podatek 22% VAT– 18,03 zł

Za korzystanie z biblioteki RPN

30

Opłata wstępna za korzystanie z biblioteki RPN

10,00 zł.

w tym 7%VAT – 0,65  zł.
PKWiU ex 92.5

Za odbitki kserograficzne

31

   A4 jednostronna

0,20 zł

w tym 22% VAT –0,04 zł.
w tym 22% VAT –0,05 zł.

w tym 22% VAT –0,05 zł.

w tym 22% VAT –0,11 zł.

32

 A4 dwustronna

0,30 zł

33

 A3 jednostronna

0,30 zł

34

 A3 dwustronna

0,60 zł

Za korzystanie z pokoi gościnnych w RPN, Gajówce Komanówka, OHZ

35

Nocleg w pokojach gościnnych RPN

25,00 zł.

w tym 7%VAT – 1,64 zł.
PKWiU ex 55.2

Za uzyskanie licencji na przejazdy zaprzęgami konnymi po wyznaczonym terenie RPN

36

   Jednorazowej od jednego pojazdu

10,00 zł

w tym 7%VAT-0,65 zł
PKWiU ex 92.53.12

37

   Kwartalnej od jednego pojazdu

100,00 zł

w tym 7%VAT- 18,03 zł
PKWiU ex 92.53.12

38

   Rocznej od jednego pojazdu

300,00 zł

w tym 7%VAT- 19,63 zł
PKWiU ex 92.53.12

Za uzyskanie licencji na przejazdy wierzchem

39

   Jednorazowej od jednego konia

10,00 zł

w tym 7%VAT-0,65 zł
PKWiU ex 92.53.12

40

   Kwartalnej od jednego konia

50,00 zł

w tym 7%VAT- 6,54 zł
PKWiU ex 92.53.12

41

   Rocznej od jednego konia

200,00 zł

w tym 7%VAT- 13,08 zł
PKWiU ex 92.53.12

 

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem 1 kwietnia 2010r.

 

 

 

                                                                        Dyrektor

                                                                        Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                        mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

 

 

 

 

 

 
drukuj pobierz pdf