Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 27/2010

ZARZĄDZENIE NR  27 / 2010

 

Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2006  z dnia 20 września 2006r dotyczącego wprowadzenia „Regulaminu prac Komisji Przetargowych powoływanych dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

 

§1

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) w Załączniku nr 1 do Zarządzenia  nr 13/2006 z dnia 20 września 2006r dotyczącego wprowadzenia „Regulaminu prac Komisji Przetargowych powoływanych dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 5, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Komisji wnioskuje do kierownika zamawiającego o odwołanie członka Komisji w przypadku:

1)      wyłączenia członka Komisji z jej prac;

2)      nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;

3)      naruszenia przez członka Komisji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

4)      zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział w pracach Komisji;

5)      gdy członek Komisji przestał być pracownikiem RPN.

 

§ 17 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wnoszenia odwołań, tryb i zakres pracy Komisji przetargowej indywidualnie ustala kierownik zamawiającego, kierując się przepisami prawa wynikającymi z działu VI środki ochrony prawnej,  ustawy prawo zamówień publicznych.

 

§ 18 skreśla się.

§ 19 skreśla się.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.01.2011 roku

 

                          Dyrektor

                                   Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                   mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

 

 

załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora RPN

Nr 13/2006 z dnia 20.09.2006r

zmieniony zarządzeniem Dyrektora RPN

Nr 27/2010 z dnia 22.12.2010r.

 

 

 

REGULAMIN

 

Komisji   Przetargowej

 

§ 1.

(zakres regulaminu)

 

Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 

§ 2.

(obowiązki członków Komisji)

 

1.      Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

2.      Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

1)      czynny udział w pracach Komisji;

2)      wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac Komisji;

3)      niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

3.      Członkowie Komisji nie mogą, bez zgody przewodniczącego Komisji, ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji.

 

§ 3.

(prawa członków Komisji)

 

1.      Członkowie Komisji mają prawo do uczestniczenia we wszystkich pracach Komisji.

2.      Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.

3.      Członkowie Komisji mają prawo do zgłoszenia przewodniczącemu Komisji pisemnych zastrzeżeń do pracy Komisji.

 

§ 4.

(oświadczenia o bezstronności)

 

Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

§ 5.

(odwołanie członka Komisji)

 

1.        Odwołanie członka Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w ust. 2 i 3.

2.        W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, nie złożenia takiego oświadczenia w terminie lub oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.        Przewodniczący Komisji wnioskuje do kierownika zamawiającego o odwołanie członka Komisji w przypadku:

1)      wyłączenia członka Komisji z jej prac;

2)      nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;

3)      naruszenia przez członka Komisji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

4)      zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział w pracach Komisji;

5)      gdy członek Komisji przestał być pracownikiem RPN.

 

§ 6.

(przewodniczący Komisji)

 

1.      Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

2.      Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1)      wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji;

2)      prowadzenie posiedzeń Komisji;

3)      informowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszego Regulaminu;

4)      odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w § 4;

5)      podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym;

6)      przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia dokumentów przygotowanych przez Komisję;

7)      nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

8)      informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

9)      nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 7.

(sekretarz  Komisji)

 

Do obowiązków sekretarza Komisji należy:

1)        prowadzenie protokołu postępowania;

2)        organizowanie – w uzgodnieniu z przewodniczącym – posiedzeń Komisji;

3)        opracowanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego;

4)        obsługa techniczno-organizacyjna Komisji;

5)        prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego;

6)        przesyłanie, po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego, wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez Komisję;

6a) zamieszczanie na stronie internetowej, w tym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) ogłoszeń, informacji i dokumentów wymaganych przez Ustawę, a w szczególności: ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o wszczęciu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wyjaśnień do SIWZ, modyfikacji SIWZ, zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert, informacji o wyborze oferty, kopii protestu, rozstrzygnięcia protestu i ogłoszenia o zawarciu umowy;

7)        przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

8)        przyjmowanie i rejestracja ofert oraz ofert wstępnych;

9)        wydawanie zainteresowanym SIWZ – w trybie przetargu nieograniczonego;

10)    przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących SIWZ;

11)    w razie zwołania zebrania wykonawców – prowadzenie protokołu zebrania;

12)    przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w trakcie jego trwania;

13)    po zakończeniu postępowania zarchiwizowanie całości dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

 

§ 8.

(tryb pracy Komisji)

 

1.      Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.

2.      Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania lub z chwilą unieważnienia postępowania.

3.      Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej członków.

4.      Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji.     

5.      Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

6.      Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Komisji zwraca się do kierownika zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy).

7.      Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków Komisji stosuje się odpowiednio do biegłych (rzeczoznawców).

 

 

§ 9.

(protokół postępowania o udzielenie zamówienia)

 

1.      Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 96 ust.1 Ustawy, sporządza na bieżąco sekretarz Komisji, a po jego zakończeniu – podpisują wszyscy członkowie Komisji.

2.      Przewodniczący przedkłada protokół postępowania kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia.

 

 

§ 10.

(informowanie o pracach Komisji)

 

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji uprawnieni są przewodniczący Komisji i sekretarz Komisji lub osoba upoważniona przez przewodniczącego.

 

§ 11.

(czynności wstępne)

 

1. Komisja:

1)      ustala szacunkową wartość zamówienia, a jeśli wcześniejsze dokonanie wyceny jest niemożliwe – czy zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 40 ust. 2, 3 lub 4 Ustawy;

2)      wybiera tryb postępowania i w razie wyboru trybu innego niż podstawowy – przygotowuje projekt decyzji kierownika zamawiającego lub zawiadomienia Prezesa UZP;

3)      sporządza ogłoszenie o zamówieniu albo zaproszenia do określonych wykonawców;

4)      sporządza SIWZ;

5)      ocenia wykonawców pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i – w razie potrzeby – wzywa ich do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, oraz przygotowuje pisma informujące o wynikach tej oceny, w szczególności pisma o wykluczeniu wykonawcy lub zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu;

5a) w trybie negocjacji z ogłoszeniem – ocenia oferty wstępne i przygotowuje pisma o odrzuceniu oferty wstępnej lub zaproszenia do negocjacji;

6)      w trybie negocjacji, dialogu lub z wolnej ręki – przeprowadza negocjacje (dialog) z wykonawcami;

7)      po przeprowadzeniu negocjacji (dialogu) – przygotowuje zaproszenia do składania ofert oraz wprowadza ewentualne zmiany do SIWZ, a jeżeli wcześniejsze dokonanie wyceny było niemożliwe, ustala dokładnie szacunkową wartość zamówienia;

8)      wnioskuje do kierownika zamawiającego o zatwierdzenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

2.    W trybie z wolnej ręki nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 4 i 7, § 12-14, § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1.

 

§ 12.

(otwarcie ofert)

 

Przewodniczący komisji zobowiązany jest:

1)        zapewnić, aby otwarcie ofert nastąpiło w miejscu i terminie, o którym poinformowano wykonawców;

2)        bezpośrednio przed otwarciem ofert podać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)        przed otwarciem każdej z ofert, sprawdzić i okazać obecnym na posiedzeniu stan zabezpieczenia ofert;

4)        po otwarciu każdej z ofert ogłosić: nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty;

5)        zapewnić, aby oferty, które zostały złożone po wyznaczonym terminie ich składania nie były otwierane, a po upływie terminu na wniesienie protestu zostały zwrócone.

 

 

§ 13.

(badanie i ocena ofert)

 

Po otwarciu ofert Komisja:

1)        bada oferty złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania i – w razie potrzeby – przygotowuje pisma o odrzuceniu oferty;

2)        żąda, jeżeli to niezbędne, udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

3)        poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w tekście ofert oraz przygotowuje projekt zawiadomienia o poprawieniu omyłek;

4)        ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;

5)        przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania.

 

 

§ 14.

(wybór oferty najkorzystniejszej)

 

1.      Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert dokonanej przez członków Komisji, po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).

2.      Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

§ 15.

(zawiadomienie o wyniku postępowania)

 

1.      Jeżeli kierownik zamawiającego zatwierdzi propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, sekretarz Komisji zawiadamia niezwłocznie o dokonanym wyborze wykonawców, a także Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2.      Jeżeli kierownik zamawiającego podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania, sekretarz Komisji zawiadamia o tym równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

§ 16.

(czynności końcowe)

 

1.        Jeżeli SIWZ nie określa wszystkich postanowień umowy, po wyborze oferty Komisja odbywa spotkanie z Wykonawcą, na którym strony uzgadniają postanowienia umowy nie wymienione w SIWZ.

2.        Jeżeli nie wniesiono protestu na wybór oferty, przewodniczący Komisji przedkłada do podpisu kierownikowi zamawiającego umowę oraz zakończony protokół postępowania, a w razie potrzeby – również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

§ 17.

W przypadku wnoszenia odwołań, tryb i zakres pracy Komisji przetargowej indywidualnie ustala kierownik zamawiającego, kierując się przepisami prawa wynikającymi z działu VI środki ochrony prawnej,  ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 
drukuj pobierz pdf