Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 17/2012

ZARZĄDZENIE NR 17/2012

DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

W ZWIERZYŃCU

 

z dnia 26 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 dotyczącego zasad udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

 

§ 1

            W związku ze zmianami uwarunkowań prawnych dotyczących sposobu udostępniania stawów Echo do rekreacji wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz w Załączniku nr 5 do w/w Regulaminu:

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 

Regulamin udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

Rozdział 5.

Udostępnianie Parku dla rekreacji

§ 12, ust.1, ppkt. a) otrzymuje brzmienie:

 

  1. W celach rekreacyjnych udostępnia się:

a)         teren stawów „Echo” - na wyznaczonej i oznakowanej części przy stawie nr 4 (tzw. kąpielowym) w ciągu całego roku może być prowadzona turystyka wypoczynkowo – rekreacyjna, a w sezonie letnim funkcjonuje miejsce wykorzystywane do kąpieli.

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

otrzymuje brzmienie:

 

Zasady udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego dla rekreacji wraz z zasadami korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy stawach „Echo”.

1.    Rekreacja w Parku może być prowadzona na oznakowanym terenie stawów „Echo”. Wydzielony i oznakowany obszar ma 5 hektarów i obejmuje północną część zbiornika wodnego nr 4 oraz wydmę. Obszar ten od północy ograniczony jest ścieżką po wydmie do stawów „ Echo”, od wschodu ogrodzeniem Ośrodka Hodowli Zachowawczej, od zachodu drogą powiatową relacji Zwierzyniec - Sochy, od południa zaś olinowaniem na wodzie wskazującym strefę dozwoloną do penetracji.

2.    Zabrania się przebywania w obrębie wydmy w obszarze zagrożonym erozją wyznaczonym i oznakowanym tablicami informacyjnymi.

3.    Na terenie wydzielonym dla rekreacji w sezonie letnim funkcjonuje miejsce wykorzystywane do kąpieli zorganizowane przez organizatora i Roztoczański Park Narodowy zgodnie z Ustawą z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (D.U. Nr 208, poz. 1240) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (tekst jednolity: D.U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

4.    Zgodnie z zawartym porozumieniem organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli w sezonie 2012 jest Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu.

 

 

Zasady korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy stawach „Echo”

1.        Miejsce wykorzystywane do kąpieli funkcjonuje jako strzeżone, obsługiwane przez ratowników WOPR w lipcu i sierpniu, od 900 do 1800.

2.        Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3.        Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

4.        Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz całego kompleksu stawów „Echo” zabrania się korzystania z pływającego sprzętu wodnego - za wyjątkiem sprzętu ratowniczego.

5.        Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli Roztoczański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności.

6.        Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli winny bezwzględnie przestrzegać zasad udostępniania ustalonych przez organizatora oraz stosować się do poleceń ratowników i Służb Parku.

7.        Osoby naruszające porządek publiczny lub obowiązujące zasady będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

8.        Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

9.        Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu miejsca wykorzystywanego do kąpieli dozwolone jest na parkingu przy stawach „Echo”, za parkowanie pojazdów pobiera się opłaty ustalone w tabeli opłat stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.

10.    Na terenie parkingu dopuszcza się możliwość działalności handlowej - małej gastronomii. Osoba prowadząca w/w. działalność zobowiązana jest do posiadania licencji wystawionej przez Dyrektora Parku.

11.    Skargi i wnioski należy zgłaszać ratownikom lub w Dyrekcji RPN przy ul. Plażowej 2 w Zwierzyńcu.

                                                         

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2012 roku.

 

 

 

 

                                           Dyrektor

                                           Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                           mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

 

 
drukuj pobierz pdf