Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 9/2013

ZARZĄDZENIE  NR  9 / 2013

 

 

Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu

 

z dnia 25 marca 2013 roku

 

 

zmieniające Regulamin sprzedaży hurtowej surowca drzewnego

w Roztoczańskim Parku Narodowym

 

 

 

 

§1

Wprowadza się do stosowania zmieniony Regulamin (załącznik nr 1) określający organizację, tryb i formę oraz warunki prowadzenia sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w Roztoczańskim Parku Narodowym.   

 

§2

Traci moc prawną Zarządzenie Nr 40 / 2011 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 20.12.2011r. zmieniające Regulamin sprzedaży hurtowej drewna w Roztoczańskim Parku Narodowym.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                  Dyrektor

                                                  Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                  mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 /2013

Dyrektora Roztoczańskiego PN

z dnia 25 marca 2013r.

 

 

Regulamin

Sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w Roztoczańskim Parku Narodowym

 

I.  Postanowienia ogólne.

 

1.  Oferta rynkowa.

Informację na temat wielkości podaży surowca drzewnego na dany rok oraz przewidywanej podaży na poszczególne kwartały z podaniem struktury gatunkowej i sortymentowej Roztoczański Park Narodowy umieszcza na stronie internetowej RPN, a także udostępnia każdorazowo na życzenie nabywcy.

 

2.  Sposoby sprzedaży.

Sprzedaż hurtowa surowca drzewnego prowadzona jest w okresach kwartalnych.

Dopuszcza się następujące formy sprzedaży hurtowej:

 • sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,
 • negocjacje,
 • sprzedaż z wolnej ręki.

O przyjęciu formy, z uwzględnieniem zapisów punktu II.C niniejszego Regulaminu, decyduje każdorazowo (na poszczególny kwartał) Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

3.  Udostępnienie Regulaminu.

Aktualny Regulamin sprzedaży hurtowej surowca drzewnego dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej RPN.www.bip.roztoczanskipn.pl

 

4.      Wymagane dokumenty.

Nabywcy łącznie z ofertą przetargową (wzór oferty nabywcy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) składają również następujące dokumenty:

-        Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**,

-        Poświadczenie przez sąd wpisu do rejestru handlowego w stosunku do spółek prawa handlowego**,

-        Aktualne zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,

-        Aktualne zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

-        Oświadczenie przetargowe nabywcy (załącznik nr 4 do Regulaminu)

** ww. dokumenty kontrahenci powinni przedkładać w RPN raz na 6 miesięcy z aktualną datą wystawienia lub potwierdzenia przez urzędy prowadzenia działalności. Dopuszcza się możliwość potwierdzenia aktualności przez RPN, w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

 

5.      Komisja Przetargowa*/Negocjacyjna*

Skład Komisji (imię, nazwisko, przyporządkowanie funkcji) każdorazowo określa stosowne powołujące Komisję pismo Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Komisja działa w składzie minimum 3 – osobowym w tym Przewodniczący Komisji. Członkowie Komisji w przypadku przyjętej przetargowej formy sprzedaży drewna, składają stosowne oświadczenia stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

* w zależności od ogłoszonego na dany kwartał trybu sprzedaży.

 

6.      Informacje dotyczące wyłączenia niektórych nabywców ze sprzedaży

Ze sprzedaży będą wykluczeni nabywcy, którzy posiadają należności przeterminowane wobec RPN, innych parków narodowych i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

 

 

 

II. Postanowienia szczegółowe - opis form sprzedaży hurtowej drewna.

 

 

A.     Sprzedaż w formie przetargu (nieograniczonego lub ograniczonego).

 

1.  Zawiadomienie o przetargu.

Roztoczański Park Narodowy zaprasza nabywców do udziału w przetargu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej, o której mowa w postanowieniach ogólnych pkt. 3 i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Dopuszcza się również wysłanie pisemnego zawiadomienia do znanych nabywców, którzy mogliby być zainteresowani zakupem oferowanego do sprzedaży surowca drzewnego.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się lub przekazuje najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego terminu złożenia ofert (wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

Zawiadomienie o przetargu zawiera:

·        nazwę i siedzibę organizującego przetarg,

·        rodzaj przetargu,

·        ilość oferowanego do sprzedaży surowca drzewnego (sortymenty, masy, gatunki),

·        cena wyjściową surowca drzewnego,*

·        sposób przygotowania oraz termin i miejsce składania ofert,

·        termin, godzinę i miejsce przeprowadzenia przetargu,

·        planowany okres sprzedaży (wydatku) surowca drzewnego,

·        warunki płatności oraz formę zabezpieczenia kontraktu,

·        wysokość wadium, termin i sposób wpłaty, okoliczność przepadku wadium**,

·        kryteria oceny ofert,

·        kryteria odrzucania ofert,

·        zastrzeżenie o wykluczeniu z przetargu nabywców zalegających z płatnościami wobec RPN, innych parków narodowych i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

·        zastrzeżenie o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub odstąpieniu od przetargu bez podania przyczyn.

* dla drewna Wielkowymiarowego iglastego - cenę klasy WC0-1

   dla drewna Wielkowymiarowego liściastego (grup gatunków) - cenę klasy WD-1 poszczególnych grup gatunków.

 

Ceny pozostałych klas jakościowych i wymiarowych drewna wielkowymiarowego oblicza się na podstawie tabeli przeliczników stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Tabela przeliczników może ulegać okresowym weryfikacjom.

 

** przepadek wadium na rzecz Sprzedającego następuje gdy:

-        oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

-        zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

-        przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

 

 

2.      Wysokość oraz terminy wpłaty wadium.

Przed rozpoczęciem przetargu (do dnia jego rozpoczęcia), należy wpłacić wadium w wysokości 3% wartości zakupu*** przelewem na konto wskazane w zawiadomieniu o przetargu,

*** wartość zakupu określona na podstawie podanych w zawiadomieniu cen wyjściowych, tabeli przeliczników klas jakościowych i wymiarowych drewna wielkowymiarowego oraz oferowanej do kupna masy wg poszczególnych sortymentów i gatunków bądź grup gatunków.

Oferta będzie rozpatrywana do wysokości wpłaconego wadium.

 

3.  Formy zabezpieczenia realizacji umów.

Zabezpieczenie realizacji umów (z terminami płatności innymi niż przedpłata przed odbiorem drewna) stanowią:

a)    kaucja pieniężna (wpłata przelewem na konto wskazane przez RPN), gwarancja bankowa, blokada środków finansowych na bankowej lokacie terminowej na rzecz RPN w wysokości nie mniejszej niż wartość 5-krotnego ładunku odbieranego drewna (wartość wyliczona na podstawie przyjętych i zatwierdzonych w postępowaniu przetargowym cen brutto i przyznanych mas), przy czym sukcesywny odbiór poszczególnych partii drewna, odbywać się może tylko do wysokości wniesionego zabezpieczenia, które pozostaje nieobciążone wierzytelnościami.

b)    kaucja pieniężna (wpłata przelewem na konto wskazane przez RPN) w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości zakontraktowanego drewna (wartość wyliczona na podstawie przyjętych i zatwierdzonych w postępowaniu przetargowym cen brutto i przyznanych mas), przy czym sukcesywny odbiór poszczególnych partii drewna, odbywać się może tylko do wysokości wniesionego zabezpieczenia, które pozostaje nieobciążone wierzytelnościami.

 

4.      Oferta nabywcy.

Oferta nabywcy powinna być sporządzona wg załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu i zawierać:

-        gatunek (grupę gatunków)

-        sortyment,

-        masę,

-        oferowaną cenę,

-        oferowany termin płatności,****

-        formę zabezpieczenia płatności,

-        informacje dotyczącą wpłaty wadium.

Każdy oferent winien złożyć tylko jedną ofertę na dany sortyment. Złożenie dwóch lub więcej ofert na dany sortyment powoduje odrzucenie oferty w całości z postępowania przetargowego.

**** W przypadku nowych nabywców (tzn. takich z którymi RPN nie prowadził dotychczas sprzedaży surowca drzewnego, lub przerwa w sprzedaży jest dłuższa niż 1 rok) termin płatności oznacza wyłącznie przedpłatę przed odbiorem drewna.

 

5.      Każde postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży surowca drzewnego wymaga pisemnego udokumentowania (protokół z przetargu w formie ogólnej, łącznie z załączonymi ofertami nabywców).

 

6.      Po zakończonym przetargu RPN przesyła każdemu nabywcy, który nie został wykluczony i którego oferta nie została odrzucona, pisemną informację o wynikach przetargu z odniesieniem do złożonej oferty. Do nabywców wykluczonych z przetargu i których oferta została odrzucona przesyła się pisemną informację z uzasadnieniem wykluczenia, bądź odrzucenia oferty.

 

7.      Z wyłonionymi w postępowaniu przetargowym nabywcami RPN spisuje umowy kupna - sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 
8.      Kryteria oceny ofert i ich waga

Komisja Przetargowa dokonuje rozpatrzenia ofert uwzględniając następujące kryteria:

-         Oferowana cena                                             – 90%

-         Oferowany termin płatności                             – 4%

-         Terminowość dokonywanych zapłat    – 2%

-         Wywiązywanie się z umów                              – 2%

-         Długość dotychczasowej współpracy   – 2%

 

9.      Komisja przetargowa  ma obowiązek zwrócić się do składającego ofertę nabywcy, o złożenie   dodatkowych wyjaśnień odnośnie zgłaszanego przez niego zapotrzebowania na surowiec drzewny - o ile ilość zawarta w ofercie nie znajduje odzwierciedlenia w dotychczasowym poziomie zakupów. W razie potwierdzenia się zastrzeżeń komisji może ona zdyskwalifikować ofertę, albo za wiedzą oferenta obniżyć zapotrzebowanie dla potrzeb dalszego postępowania przetargowego.

 

10.  W następstwie przeprowadzonych działań komisja przedstawia propozycję sprzedaży surowca drzewnego do poszczególnych oferentów i zawiera ją w protokole z postępowania przetargowego.

 

 

B.  Sprzedaż w formie negocjacji.

 

1.      Informacje o planowanej sprzedaży surowca drzewnego w formie negocjacji na dany kwartał, RPN zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Ponadto dopuszcza się wysyłanie zaproszeń do udziału w negocjacjach do kontrahentów, którzy mogliby być zainteresowani zakupem oferowanego surowca drzewnego. Ogłoszenie o negocjacjach zamieszcza się lub przekazuje najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego terminu negocjacji.

 

2.      Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zawiera:

-        Nazwę i siedzibę organizującego negocjacje.

-        Termin, godziny i miejsce prowadzenia negocjacji (w tym czas trwania I etapu).

-        Ilość oferowanego do sprzedaży surowca drzewnego (sortymenty, masy, gatunki).

-        Ceny wyjściowe surowca drzewnego.

-        Planowany okres sprzedaży (wydatku) surowca drzewnego.

-        Informację dotyczącą możliwości zapoznania się z Regulamin sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN, w tym częścią obejmującą sprzedaż w formie negocjacji.

 

Przy organizowaniu sprzedaży w formie negocjacji wadium nie jest wymagane.

 

Formy zabezpieczania realizacji umów (jak w pkt. 3 formy przetargowej sprzedaży).

 

Termin płatności ustalany jest drogą negocjacji w powiązaniu z ceną i innymi warunkami umowy. W przypadku nowych nabywców (tzn. takich z którymi RPN nie prowadził dotychczas sprzedaży surowca drzewnego, lub przerwa w sprzedaży jest dłuższa niż 1 rok) termin płatności oznacza wyłącznie przedpłatę przed odbiorem drewna.

 

Negocjacje prowadzone są dwuetapowo:

·        W pierwszym etapie wszyscy przybyli na negocjacje nabywcy składają własne propozycje cen, mas i warunków zakupu surowca drzewnego. Fakt ten odnotowywany jest w I części protokołu negocjacyjnego.

·        W drugim etapie (odbywa się zawsze w tym samym dniu co pierwszy, po czasie niezbędnym dla członków Komisji na przeanalizowanie złożonych propozycji), prowadzone są przedmiotowe – ustne negocjacje cen, mas  i warunków sprzedaży surowca drzewnego oferowanego do zakupu przez odbiorcę w I etapie postępowania. Końcowe ustalenia negocjacji zapisywane są w II części protokołu negocjacyjnego.

 

Wynikiem przeprowadzonych negocjacji jest protokół negocjacyjny z obydwu etapów (załącznik nr 7 do Regulaminu) podpisany przez komisję oraz kupującego.

 

W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych negocjacji RPN spisuje z nabywcą umowę kupna – sprzedaży

 

Negocjacje prowadzone są z każdym zgłaszającym się odbiorcą spełniającym warunki określone w punkcie I. 6 niniejszego Regulaminu.

 

Roztoczański Park Narodowy zastrzega sobie prawo unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

 

 

 C.  Sprzedaż z wolnej ręki. 

 

 1. Sprzedaż z wolnej ręki prowadzona jest poza okresem organizowanych przetargów i negocjacji w sytuacji, w której zorganizowane uprzednio postępowania przetargowe lub negocjacyjne nie doprowadziły do sprzedaży planowanej masy lub dany kontrahent wycofał się z realizacji zawartej umowy, a także w sytuacjach nieprzewidzianych, w których dla dobra realizacji zadań RPN jawi się konieczność dodatkowej sprzedaży surowca drzewnego.

 

 1. Sprzedaż z wolnej ręki prowadzona jest z każdym zgłaszającym się odbiorcą spełniającym warunki określone w punkcie I. 6 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Formy zabezpieczania realizacji umów stosuje się takie, jak w pkt. 3 formy przetargowej sprzedaży.

 

 1. Termin płatności ustalany jest drogą rokowań w powiązaniu z ceną i innymi warunkami umowy. W przypadku nowych nabywców (tzn. takich z którymi RPN nie prowadził dotychczas sprzedaży surowca drzewnego, lub przerwa w sprzedaży jest dłuższa niż 1 rok), termin płatności oznacza wyłącznie przedpłatę przed odbiorem drewna.

 

 1. Ustalone w wyniku rokowań warunki sprzedaży są utrwalane protokolarnie. Na podstawie sporządzonego protokołu rokowań (załącznik nr 8 do Regulaminu), pomiędzy sprzedającym a kupującym spisywana jest umowa kupna - sprzedaży.

 

 

 

 

Załączniki:

1.       Tabela przeliczników,

2.       Wzór ogłoszenia o przetargu,

3.       Wzór oferty nabywcy

4.       Oświadczenie nabywcy uczestniczącego w przetargu,

5.       Oświadczenie członka Komisji Przetargowej i Dyrektora RPN,

6.       Wzór umowy kupna – sprzedaży,

7.       Wzór protokołu negocjacyjnego,

8.       Wzór protokołu rokowań – sprzedaży z wolnej ręki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela przeliczników do tworzenia cen

drewna wielkowymiarowego WA0  -  WD

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa jakości

Klasa

WA0

WB0

WC0

WD

wymiarowa

 

 

 

 

Drewno iglaste

 

 

 

 

 

1

 

-

1,19

1,00

0,76

2

 

1,71

1,36

1,17

0,82

3

 

2,00

1,61

1,37

0,88

Dąb

1

 

-

2,38

1,52

1,00

2

 

3,09

2,62

1,76

1,19

3

 

3,81

3,09

2,24

1,43

Buk

1

 

-

2,08

1,38

1,00

2

 

2,92

2,50

1,67

1,21

3

 

3,75

2,92

2,00

1,33

Jesion, Wiąz

1

 

-

2,85

1,59

1,00

2

 

4,37

3,15

1,96

1,18

3

 

4,85

4,04

2,55

1,37

Olcha, Brzoza, Lipa, Grab, Klon, Jawor, Akacja

1

 

-

1,40

1,30

1,00

2

 

2,15

1,50

1,40

1,15

3

 

2,45

1,80

1,65

1,30

Osika, Topola,  pozostałe liściaste

1

 

-

1,20

1,12

1,00

2

 

1,50

1,30

1,20

1,15

3

 

1,70

1,50

1,35

1,20

 

Załącznik nr 2

OGŁOSZENIE

 

Roztoczański Park Narodowy  informuje, że w dniu ...................... r. o godz. ........... w dyrekcji RPN przy ul. Plażowej 2 w Zwierzyńcu, organizowany jest nieograniczony ofertowy przetarg publiczny, na sprzedaż surowca drzewnego na ......................... r.

 

Przedmiotem  przetargu będzie surowiec drzewny wg poniższej specyfikacji:

Lp.

Gatunek        (grupa gatunków)

Sortyment

Jednostka

miary

Ilość

 

Cena wywoławcza w zł*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

* Dla drewna wielkowymiarowego ceny pozostałych klas jakości i grubości zostaną wyliczone na podstawie tabeli przeliczników

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 

Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 3 Regulaminu sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN) należy składać w sekretariacie RPN w zaklejonych kopertach do dnia ....................r. do godziny ............. z dopiskiem „przetarg na sprzedaż surowca drzewnego w ..................... r”. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. ........... w dniu .......................... r. w dyrekcji RPN, pokój nr ....... w obecności przybyłych kontrahentów. Nieobecność nie wstrzymuje procedowania przetargowego.

 

Planowana sprzedaż zakupionego surowca drzewnego odbywać się będzie sukcesywnie w okresie .................. roku.

 

Oferty zawierające ceny poniżej cen wywoławczych podlegają odrzuceniu.

 

Maksymalny termin płatności wynosi .......... dni.

W przypadku oferowanego terminu płatności należy również podać formę zabezpieczenia płatności (zgodnie z dopuszczonymi Regulaminem sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN).

 

Przed rozpoczęciem przetargu należy wnieść wadium w wysokości 3% wartości zakupu*** przelewem na konto ...................................................................,

*** wartość zakupu określona na podstawie podanych w zawiadomieniu cen wyjściowych, tabeli przeliczników klas jakościowych i wymiarowych drewna wielkowymiarowego oraz oferowanej do kupna masy wg poszczególnych sortymentów i gatunków bądź grup gatunków.  

Wartość zakupu jest iloczynem oferowanej ceny i masy surowca przez oferenta.

 

 

Przepadek wadium na rzecz Sprzedającego nastąpi jeśli:

-        oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

-        zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta,

-        oferent przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe.

 

Oferta będzie rozpatrywana do wysokości wpłaconego wadium, a oferowana do zakupu ilość danego surowca będzie rozpatrywana przy wycenie ofert do wysokości określonej w ofercie sprzedaży RPN.

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA

-         Oferowana cena                                             – 90%

-         Oferowany termin płatności                             – 4%

-         Terminowość dokonywanych zapłat    – 2%

-         Wywiązywanie się z umów                              – 2%

-         Długość dotychczasowej współpracy   – 2%

 

 

RPN zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.

Z przetargu będą wykluczeni nabywcy, którzy posiadają należności przeterminowane wobec RPN, innych parków narodowych i wobec jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

W przypadku nowych nabywców (tzn. takich z którymi RPN nie prowadził dotychczas sprzedaży surowca drzewnego, lub przerwa w sprzedaży jest dłuższa niż 1 rok) termin płatności oznacza wyłącznie przedpłatę przed odbiorem drewna.

Nabywcy przysługuje prawo wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń do rozstrzygnięć procedury wyboru nabywców.

Z Regulamin sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN, w tym częścią obejmująca sprzedaż w formie przetargu można zapoznać się w siedzibie RPN ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec lub na stronie internetowej www.bip.roztoczanskipn.pl

 

W przypadku uczestnictwa w przetargu po raz pierwszy – nabywca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału lub uwierzytelnionej kopii:

ü      zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

ü      poświadczenia przez sąd wpisu  do rejestru handlowego w stosunku do spółek prawa handlowego,

ü      zaświadczenia lub decyzji w sprawie nadania numeru REGON, NIP,

 

Uwaga:

Wszyscy Kontrahenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia uaktualnionych wpisów o rejestracji firmy. Nie dotyczy kontrahentów, którzy zarejestrowali firmy lub złożyli aktualizację w okresie do 6 miesięcy wstecz od daty przetargu.

 

 

Załączniki:

1.      oferta nabywcy.

2.      oświadczenie przetargowe nabywcy.

3.      tabela przeliczników.

 

 

 

Załącznik nr 3

oferta  Nabywcy

na przetarg w dniu ..............................

 

Nazwa jednostki Kupującego ...............................................................................................

Nazwa jednostki Sprzedawcy ..............................................................................................

1. Przedmiot kupna – sprzedaży:

Lp.

Gatunek        (grupa gatunków)

Sortyment

Jednostka

miary

Ilość

 

Oferowana cena jednostkowa

w zł.

(loco las po dokonanej zrywce)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Do cen dolicza się podatek VAT.

 

2.      Proponowany termin płatności - ...........................................................

3.      Proponowana forma zabezpieczenia płatności - .............................................................

4.      Wpłacono wadium w kwocie - ...........................................................

5.      Oświadczam, że znany jest mi Regulamin sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN, w tym część obejmująca sprzedaż w formie przetargu, a oferta zakupu drewna wielkowymiarowego dotyczy wszystkich klas jakościowo – wymiarowych, zawartych w ofercie RPN.

 

 

 

........................................ dnia ...................                                       .................................

                                czytelny podpis i pieczęć firmy

 

 

Załącznik nr 4

..............................................................................

Imię i Nazwisko

 

..............................................................................

       Firma

 

 

 

 

Oświadczenie

 

nabywcy uczestniczącego w przetargu na sprzedaż surowca drzewnego

przeprowadzonego w dniu ............................. przez Roztoczański Park Narodowy

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

 

1.      W odniesieniu do mojej firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego i nie ogłoszono upadłości,

2.      Nie popełniłem(am) przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za które zostałbym(abym) prawomocnie skazany(a),

3.      Urzędujący członkowie władz Firmy nie popełnili przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za które zostaliby prawomocnie skazani.

4.      Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN, w tym z częścią obejmującą sprzedaż w formie przetargu i ustalenia Regulaminu przyjmuję bez zastrzeżeń.

5.      Oświadczam, iż nie zalegam z opłatami wobec Urzędu Skarbowego oraz składkami ZUS.

6.      Oświadczam, że wg stanu na dzień przetargu nie posiadam należności przeterminowanych wobec RPN, innych parków narodowych, jak również wobec jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

7.      Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie wyników przetargu dotyczących mojej oferty.

 

 

 

......................................., dnia ..............................r.

 

 

..........................................................

     czytelny podpis (pieczęć)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5                                     

.................................................

.................................................

(Imię, Nazwisko, stanowisko służbowe)

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

członka Komisji Przetargowej* / Dyrektora RPN*

do przetargu na sprzedaż surowca drzewnego

przeprowadzonego w dniu ..............................

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

 

1.      Z żadnym z nabywców przystępujących do przetargu nie pozostaję w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, nie jestem też związany(a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z nabywcą, jego zastępcą prawnym, ani członkami władz poszczególnych Firm,

2.      W ciągu ostatnich trzech lat nie pozostawałem(am) w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z nabywców, nie byłem(am) też członkiem władz Firm przystępujących do przetargu,

3.      Nie pozostaje z żadnym z nabywców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

 

* niewłaściwe skreślić

 

 

 

Zwierzyniec, dnia ................................

 

 

 

..........................................................

              Podpis

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

UMOWA SPRZEDAŻY

nr      /

 

zawarta w dniu ................... w Zwierzyńcu na okres od  ................... do ..................... pomiędzy: Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu, reprezentowanym przez ........................ zwanym dalej „Sprzedającym”,

a

................................... z siedzibą w ....................................., wpisanym  do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  .............................. pod numerem ........................ , reprezentowanym przez ...........................

- zwanym dalej „Kupującym”,

o treści następującej:

 

§ 1

Na podstawie wyników przetargu z dnia..................:

       Strony zawierają niniejszą umowę, mocą której Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje drewno:

 

1.       .........................                              w ilości - ...................... m3

2.       .........................                              w ilości - ...................... m3

 

 

§ 2

 

     1. Zgodnie z niniejszą umową sprzedawane drewno powinno spełniać wymogi jakościowe określone w następujących normach:

1)       PN-92/D-95017;

2)       PN-91/D-950018;

3)       PN-92/D-95008

i normach związanych:

a) PN-93/D-02002 – „Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole”

                b) PN-93/D-95000 – „Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie”.

     2. Dodatkowe wymagania Kupującego: ------......................................................................................................

        

§ 3

 

 1. Wydawanie drewna przez Sprzedającego, następować będzie partiami w okresie od daty przedstawienia Sprzedającemu przez Kupującego dowodów ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności do .......................
 2. W przypadku udzielonych terminów płatności, odbiór poszczególnych partii drewna, odbywać się może tylko do wysokości wniesionego zabezpieczenia, które pozostaje nieobciążone wierzytelnościami.
 3. Przy zastosowaniu formy płatności – „przedpłata przed odbiorem drewna”, wartość wydanej partii drewna nie powinna przekraczać kwoty dokonanej przedpłaty. W sporadycznych sytuacjach wydania partii drewna o wartości większej niż przedpłata mają zastosowanie przepisy §6 pkt 6.
 4. W przypadku nie wywiezienia drewna z lasu w wyznaczonym terminie, określonym w pkt. 1 Kupujący nie może wysuwać żadnych roszczeń z tytułu ewentualnego pogorszenia jego jakości, a także całkowitej lub częściowej utraty kupionego drewna.

 

§ 4

 

 1. Drewno będzie odbierane staraniem i na koszt Kupującego.
 2. Kupujący wystawi przewoźnikom pisemne – imienne upoważnienie do odbioru drewna.
 3. Potwierdzeniem odbioru drewna przez Kupującego jest podpis przewoźnika działającego na podstawie opisanego wyżej upoważnienia – złożony na kwicie wywozowym.

 

 

 

 

§ 5

 

 1. Za drewno, będące przedmiotem umowy, Kupujący płacić będzie Sprzedającemu na warunkach loco las po dokonanej zrywce , niżej wymienione ceny netto:

 

1) ......................                   .........zł/m3

                                               [słownie:  .............................]

2) .....................                     ........ zł/m3

                                               [słownie:  ............................ ]

 1. Ceny wymienione w § 5 ust. 1 obowiązywać będą w okresie od ................... do ........................
 2. Do cen netto doliczony będzie podatek od towarów i usług [VAT] w wysokości obowiązującej stawki w dniu odbioru.
 3. W przypadku odbioru drewna nie wyszczególnionego w umowie Kupujący płacić będzie Sprzedającemu  cenę na warunkach uzgodnionych w odrębnej umowie lub aneksie do niniejszej umowy

 

§ 6

 

 1. Za drewno i pozostałe należności Kupujący płacić będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku ............................ na rachunku .....................................................
 2. Za datę zapłaty należności – Strony ustalają datę wpływu gotówki na rachunek bankowy Sprzedającego.
 3. Strony niniejszej umowy określają .............. dniowy (słownie: ..................... dni ) termin płatności  każdej faktury, liczony od daty jej wystawienia przez Sprzedającego.
 4. Kupujący zobowiązuje się ustanowić na rzecz Sprzedającego następujące formy zabezpieczeń wierzytelności Sprzedającego: .............................. w kwocie ..................... zł (słownie: ..........................)
 5. Kupujący jest zobowiązany do przekazania Sprzedającemu , w nieprzekraczalnym terminie do dnia  odbioru pierwszej partii drewna , dowodów ustanowienia zabezpieczeń jego wierzytelności, pod rygorem rozwiązania tej umowy ze skutkiem na dzień doręczenia Kupującemu stosownego oświadczenia woli Sprzedającego o rozwiązaniu  umowy.
 6. W przypadku gdy wydanie surowca nastąpiło  w wartości przekraczającej dokonaną przedpłatę, Kupujący zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni) od daty wystawienia faktury.
 7.  Za opóźnienie w zapłacie faktury naliczane będą Kupującemu odsetki w wysokości równej odsetkom ustawowym.

 

§ 7

 

 1. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny drewna odzwierciedlonej w treści wystawionej faktury VAT, w terminie tam określonym, Sprzedający może wstrzymać wydawanie drewna do czasu uiszczenia należności.
 2. Brak zapłaty należności Sprzedającego w ciągu .............. dni od daty wystawienia faktury, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy w części niewykonanej.
 3. Wstrzymanie wydawania drewna jak i odstąpienie od umowy sprzedaży – w okolicznościach opisanych w ust. 1 i 2 – nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Kupującego w stosunku do Sprzedającego.

 

§ 8

 

 1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczących terminu przygotowania drewna do sprzedaży przez Sprzedającego lub wstrzymania przyjmowania drewna przez Kupującego – Strona nie wywiązująca się z umowy zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 3% wartości partii drewna będącej przedmiotem sporu i podstawą naliczenia tych kar. Powyższe ustalenia nie uchybiają prawu Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje wszystkich jego strat.
 2. Wstrzymanie przez Kupującego przyjmowania – odbioru  drewna, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy, odnośnie takiej ilości drewna, jaką Sprzedający wydałby Kupującemu, gdyby nie wstrzymał on przyjmowania – odbioru.

 

 

§ 9

 

 Wykonanie umowy z odchyleniami nie przekraczającymi ....... % ilości drewna wymienionej w § 1 ust. 1 , będzie traktowane jako jej należyte wykonanie.

 

§ 10

Reklamacje ilościowe i jakościowe składane będą bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego. Termin złożenia reklamacji ustala się na 14 dni od daty odbioru danej partii  drewna. Po otrzymaniu należycie sformułowanych dokumentów reklamacyjnych Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie  14 dni od daty jej doręczenia do jego siedziby. Przy rozpatrywaniu reklamacji nie będą brane pod uwagę wady drewna powstałe wskutek przelegiwania drewna u Kupującego.

 

§ 11

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci kolejno ponumerowanych Aneksów.

 

§ 12

 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy w całości lub części, spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą w rozumieniu postanowień niniejszej umowy uważa się zdarzenia niezależne od woli i wiedzy Stron umowy, których Strony przy dochowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć, takie jak m.in.: stan wojny, stan wyjątkowy, strajki, powodzie, huragany, inne klęski żywiołowe, restrykcje lub inne wyjątkowe działania władz publicznych lub samorządowych itp.

 

§ 13

 

W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszej umowy mieć będą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności stosowne postanowienia Kodeksu cywilnego

 

§ 14

 

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

§ 15

 

Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w treści któregokolwiek z oświadczeń  Kupującego złożonych w trakcie postępowania przetargowego są nieprawdziwe.

Oświadczenie Sprzedającego o odstąpienia od umowy, może zostać wykonane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia powyższych okoliczności. W takim przypadku umowę niniejszą uważa się za niezawartą z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

 

§ 16.

 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na ................... kolejno ponumerowanych kartkach, z których każda oparafowana została podpisami Sprzedającego i Kupującego.

 

Po odczytaniu podpisano:

 

 

 

 

Kupujący:                                                                                                                                                  Sprzedający:

 

 

 

Załącznik nr 7

protokół NEGOCJACyjny nr .........

Z DNIA ..........................

 

spisany na podstawie przeprowadzonych negocjacji w dniu ..........................., w Zwierzyńcu, pomiędzy

Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu, w imieniu którego działa Komisja Negocjacyjna w składzie:

 

1. Przewodniczący - ......................................

2. Członek - .....................................

3. Członek - .....................................

zwanym dalej „Sprzedającym”,

a ................................................................................... .posiadającym numer REGON  .....................,

numer NIP ...............................  mającym siedzibę ............................................................................ zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez ...........................................................................

 

 

 

I.  ETAP – Oferta kupującego:

 

Oferuję kupno surowca drzewnego:

Lp.

Gatunek        (grupa gatunków)

Sortyment

Jednostka

miary

Ilość

 

Cena jednostkowa

w zł.

(loco las po dokonanej zrywce)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ceny netto bez  podatku VAT.

 

Termin płatności - ...........................................................

Zabezpieczenie płatności - .....................................................................................

 

 

 

Oświadczenie Kupującego

Oświadczam, że wg stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam należności przeterminowanych wobec RPN, innych parków narodowych i wobec jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży hurtowej surowca drzewnego w RPN, w tym z częścią obejmującą sprzedaż w formie negocjacji i ustalenia Regulaminu przyjmuję bez zastrzeżeń

 

........................................

                                                                                                      podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                ETAP – Ustalenia końcowe:

 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono następujące warunki sprzedaży drewna obowiązujące w okresie od ......................... r. do ......................... r.:

 

Lp.

Gatunek        (grupa gatunków)

Sortyment

Jednostka

miary

Ilość

 

Cena jednostkowa

w zł.

(loco las po dokonanej zrywce)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ceny netto bez  podatku VAT

 

Termin płatności - ...........................................................

 

Zabezpieczeniem płatności jest - .....................................................................................

 

 

 

Uwagi:

 

Sprzedającego: ........................................................................................................................

 

Kupującego: ...........................................................................................................................

 

 

Protokół negocjacyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

-        dla kupującego 1 egzemplarz.

-        dla sprzedającego 1 egzemplarz

Protokół negocjacyjny stanowi podstawę do spisania umowy kupna – sprzedaży.

 

 

Ze strony  Sprzedającego:                                             Ze strony  Kupującego:

 

1. ...................................................                                       1. ..................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

protokół ROKOWAŃ – SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI  nr .........

Z DNIA ..........................

 

spisany na podstawie przeprowadzonych rokowań w dniu ..........................., w Zwierzyńcu, pomiędzy

Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu, reprezentowanym przez ................................................................... zwanym dalej „Sprzedającym”,

 

a ................................................................................... .posiadającym numer REGON  .....................,

numer NIP ...............................  mającym siedzibę ............................................................................ zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez ....................................................................

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań ustalono następujące warunki sprzedaży surowca drzewnego obowiązujące w okresie od ......................... r. do ......................... r.:

 

Lp.

Gatunek        (grupa gatunków)

Sortyment

Jednostka

miary

Ilość

 

Cena jednostkowa

w zł.

(loco las po dokonanej zrywce)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Do cen dolicza się podatek VAT.

 

Termin płatności - ...........................................................

Zabezpieczeniem płatności jest - .....................................................................................

Protokół rokowań sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

-        dla kupującego 1 egzemplarz.

-        dla sprzedającego 1 egzemplarz

Protokół rokowań stanowi podstawę do spisania umowy kupna - sprzedaży.

 

 

      Ze strony  Sprzedającego:                                             Ze strony  Kupującego:

 

1. ...................................................                                       1. ..................................................

 

Oświadczenie Kupującego

Oświadczam, że wg stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam należności przeterminowanych wobec RPN, innych parków narodowych i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

 

........................................

                                                                                                        podpis

 

 

 
drukuj pobierz pdf