Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 22/2013

ZARZĄDZENIE nr 22/2013

Dyrektora

Roztoczańskiego Parku Narodowego

z dnia 05 listopada 2013 roku

 

w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627) i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz_U_ z_2013r_poz_1235.pdf), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Informacje o środowisku do publicznej wiadomości, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i które nie mogą być udostępnione niezwłocznie w formie ustnej, są udostępniane na pisemny wniosek.

2.    Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.        Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, albo wycofa wniosek.

2.        Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt. 1 RPN powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 3

1.        Odpowiedzialność za udostępnienie informacji o środowisku ponoszą Kierownicy Działów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, zgodnie z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.

§ 4

1.    Pobieranie opłat za udostępnienie informacji o środowisku odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz_U_nr_215_poz_1415.pdf):

 

§ 5

1.        Do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w § 4 zobowiązani są pracownicy, którzy przygotowują informację o środowisku do udostępnienia.

§ 6

1.        Opłatę za udostępnienie informacji należy uiścić w kasie Roztoczańskiego Parku Narodowego lub przekazać na wskazany rachunek bankowy.

2.        Kontrolę wniesienia opłaty za udostępnienie informacji publicznej sprawują pracownicy udostępniający informację.

3.        Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej dołącza się do wniosku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.11.2013 r.

Wniosek_o_udost_informacji

                                                 Dyrektor

                                                 Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                 mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

 
drukuj pobierz pdf