Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym

                                    

                                                                                  Zwierzyniec, dnia 23.08.2022r.

Znak sprawy: DAO.271.12.2022.zs

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn. „Remont, konserwacja budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym:

       A. Konserwacja elewacji drewnianych leśniczówek i małej architektury drewnianej.

       B. Montaż barier śniegowych i naprawa rynien”.

 

                                                INFORMACJA

                       O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część A:

Konserwacja elewacji drewnianych leśniczówek i małej architektury drewnianej,

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ następującego Wykonawcy:

Firma: M-MBUD Marcin Szczygieł, ul. Spółdzielcza 1, 22-460 Szczebrzeszyn   

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację

 

Lp.

WYKONAWCA (nazwa, adres)

Punktacja uzyskana w kryterium cena oferty brutto 60%

Punktacja uzyskana w kryterium okres gwarancji 40 %

Całkowita ilość punktów

1

M-MBUD Marcin Szczygieł
ul. Spółdzielcza 1
22-460 Szczebrzeszyn

100

40

100

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 239 ustawy Pzp, w wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium w SWZ:

  • Punktacja kryterium „cena oferty brutto”: (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*Wc, gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych, Cof – cena podana w ofercie badanej, Wc – waga kryterium ceny 60%; maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 60).
  • Punktacja kryterium „okres gwarancji”: (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: Liczba punktów = (Gof-24/Gmax-24)*100*Wk, gdzie: Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie, Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 48 miesięcy, Wk – waga kryterium gwarancji 40%; maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania –  40).

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodną z treścią SWZ oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w postępowaniu. Oferta uzyskała punktację jak w pow. tabeli.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 308 ust. 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

Część B:

Montaż barier śniegowych i naprawa rynien,

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ następującego Wykonawcy:

Firma: M-MBUD Marcin Szczygieł, ul. Spółdzielcza 1, 22-460 Szczebrzeszyn   

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację

 

Lp.

WYKONAWCA (nazwa, adres)

Punktacja uzyskana w kryterium cena oferty brutto 60%

Punktacja uzyskana w kryterium okres gwarancji 40 %

Całkowita ilość punktów

1

M-MBUD Marcin Szczygieł
ul. Spółdzielcza 1
22-460 Szczebrzeszyn

100

40

100

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

             Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 239 ustawy Pzp, w wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium w SWZ:

  • Punktacja kryterium „cena oferty brutto”: (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*Wc, gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych, Cof – cena podana w ofercie badanej, Wc – waga kryterium ceny 60%; maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 60).
  • Punktacja kryterium „okres gwarancji”: (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: Liczba punktów = (Gof-24/Gmax-24)*100*Wk, gdzie: Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie, Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 48 miesięcy, Wk – waga kryterium gwarancji 40%; maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania –  40).

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodną z treścią SWZ oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w postępowaniu. Oferta uzyskała punktację jak w pow. tabeli.

 

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 308 ust. 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

 

                                      Z-ca Dyrektora
                                      Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                      mgr inż. Wesław Droździel

 

 

                                  

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz