Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku

 

 

 

Znak sprawy: DOP.271.3.2024.zb                              Zwierzyniec, dnia 04.04.2024r.

                                                                                 

 
 
 

               

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) pn.  „Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku” - Pakiet nr I

 

                Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy:  Konsorcjum: lider: Usługi Leśne Paweł Gmyz, Obrocz 110, 22-470 Zwierzyniec; pozostali Wykonawcy: Zakład Usług Leśnych Wojciech Żmuda, Żurawnica 202, 22-470 Zwierzyniec;  Zakład Usług Leśnych Andrzej Juszczak, Obrocz 89, 22-470 Zwierzyniec złożoną na Pakiet nr I "Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko".

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

                Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

                Wykonawca złożył Ofertę w niniejszym postępowaniu jednak nie została ona podpisana żadnym z dopuszczonych podpisów wymaganych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”). Zamawiający postawił wymagania dotyczące form oraz podpisu ofert co zostało ujęte w pkt. 13.4. SWZ: „W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:

a)Formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)”.

 

                W toku badania oferty stwierdzono, że plik zawierający formularz ofertowy, nie został opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Złożenie oferty bez wymaganego kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest uchybieniem nieusuwalnym. Dlatego też brak podpisu dokumentów elektronicznych skutkuje ich nieważnością i oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

                Zamawiający informuje, że na podstawie art. art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019.r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie w Pakiecie nr I "Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko".

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 255 pkt 2. ustawy Pzp. w związku z art. 226 ust. 1 pkt 6.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. Z uwagi na fakt, że jedyna oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, zgodnie z brzmieniem art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

 

Dyrektor

Roztoczańskiego Parku Narodowego

mgr inż. Andrzej Wojtyło

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz