Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku

 

Znak sprawy: DOP.271.3.2024.zb                Zwierzyniec, dnia 04.04.2024r.                                                                                

 
 

               

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) pn.  „Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Horodzisko i Obrocz w 2024 roku” – Pakiet nr II

 

Zamawiający – Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu – działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp – informuje, że w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Mając na względzie kryteria wyboru ofert określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (cena – 60%; kwalifikacje zawodowe 20%; aspekty środowiskowe 20%), w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców:

 

Pakiet nr II -  " Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych w obwodzie ochronnym Obrocz "

Konsorcjum:

  • Usługi Leśne Paweł Gmyz, Obrocz 110, 22-470 Zwierzyniec;
  • Zakład Usług Leśnych Wojciech Żmuda, Żurawnica 202, 22-470 Zwierzyniec;
  • Zakład Usług Leśnych Andrzej Juszczak, Obrocz 89, 22-470 Zwierzyniec

 

Ranking złożonych ofert w Pakiecie II:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

[PLN]

Punkty w kryterium cena – waga 60%

Punkty w kryterium kwalifikacje zawodowe – waga 20%

Punkty w kryterium aspekty środowiskowe – waga 20%

Łączna liczba zdobytych punktów

1

Konsorcjum: Lider :Usługi Leśne Paweł Gmyz, Obrocz 110, 22-470 Zwierzyniec;

Pozostali Wykonawcy: Zakład Usług Leśnych Wojciech Żmuda, Żurawnica 202, 22-470 Zwierzyniec;  Zakład Usług Leśnych Andrzej Juszczak, Obrocz 89, 22-470 Zwierzyniec

502 442,78

60

0

0

60

 

 

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny  lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. W myśl art. 252 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:

Powyższa wskazana oferta, która wpłynęła do upływu terminu składania ofert, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o kryteria, jakimi była cena, kwalifikacje zawodowe oraz aspekty środowiskowe. Ponadto Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Oferty odrzucone, wykluczone:

Zamawiający informuje, że nie wykluczono ani nie odrzucono żadnej oferty w Pakiecie nr II.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia, w myśl art. 264 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta przed terminem, o którym mowa w ust. 1 powyższego artykułu, gdyż w wyżej wymienionym Pakiecie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. Podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego dla wyżej wymienionego Pakietu będzie miało miejsce w dniu 05 kwietnia 2024r.

               

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

 

 

Dyrektor

Roztoczańskiego Parku Narodowego

mgr inż. Andrzej Wojtyło

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz