Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy
Strona główna » Zarządzanie i administracja » Skargi i wnioski
A A A

Zarządzanie i administracja: Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Roztoczańskim Parku Narodowym odbywa się według przepisów:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

 • listownie na adres:Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
 • osobiście, w sekretariacie Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu przy ul. Plażowej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-15:15
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /RPN/SkrytkaESPna platformie ePUAP

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o: imię, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e-mail).

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wpływające do Roztoczańskiego Parku Narodowego ewidencjonuje się w rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez pracownika sekretariatu RPN oraz przekazuje do Dyrektora RPN celem rozpatrzenia sprawy.

W sprawach skarg i wniosków, Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zwierzyńcu, przyjmuje interesantów w każdy wtorek, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Przedmiotem skargi - zgodnie z art. 227 Kpa - może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku - zgodnie z art. 241 Kpa - mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

Organem zwierzchnim w stosunku do Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego jest Minister Klimatu i Środowiska, do którego skargi i wnioski można kierować:

 • listownie na adres: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54  00-922 Warszawa, 
 • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 16:15,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klimat.gov.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /mos/skrytka na platformie ePUAP.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków doRoztoczańskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu skarg i wniosków jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@roztoczanskipn.pl
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe osób wnoszących sprawy z zakresu skarg i wniosków w celu rozpatrzenia tych spraw, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane osobowe osób wnoszących sprawy z zakresu skarg i wniosków  będziemy przechowywać przez okres do 50 lat.
 5. Osoby wnoszące sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji mają prawo do:
     a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
     b. sprostowania danych osobowych,
     c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Osoby wnoszące sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz