Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Zarządzenia: Zarządzenie nr 13/2006

 

ZARZĄDZENIE  NR  13 / 2006


Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu
z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie

wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowych
powoływanych dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

1.  Wprowadza się do stosowania Regulamin (załącznik nr 1) określający organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.)


2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            Dyrektor
                                                                            Roztoczańskiego Parku Narodowego

                                                                            mgr inż. Zdzisław Strupieniuk

Do wiadomości i stosowania:
1. Z-ca dyrektora
2. Nadleśniczowie obrębów ochronnych
3. Kierownicy działów, sekcji i samodzielne stanowiska pracy
4. Leśniczowie obwodów ochronnych
5. Członkowie powoływanych Komisji Przetargowych

 

załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora RPN
Nr 13/2006 z dnia 20.09.2006r

 

REGULAMIN

KOMISJI   PRZETARGOWEJ

 

§ 1.
(zakres regulaminu)

Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

§ 2.
(obowiązki członków Komisji)

1. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
2. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji;
2) wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac Komisji;
3) niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.
3. Członkowie Komisji nie mogą, bez zgody przewodniczącego Komisji, ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji.

§ 3.
(prawa członków Komisji)

1. Członkowie Komisji mają prawo do uczestniczenia we wszystkich pracach Komisji.
2. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.
3. Członkowie Komisji mają prawo do zgłoszenia przewodniczącemu Komisji pisemnych zastrzeżeń do pracy Komisji.

§ 4.
(oświadczenia o bezstronności)

Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

§ 5.
(odwołanie członka Komisji)

1. Odwołanie członka Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w ust. 2 i 3.
2. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 Ustawy, nie złożenia takiego oświadczenia w terminie lub oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Przewodniczący Komisji wnioskuje do kierownika zamawiającego o odwołanie członka Komisji w przypadku:
1) wyłączenia członka Komisji z jej prac;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;
3) naruszenia przez członka Komisji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
4) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział w pracach Komisji;
5) gdy członek Komisji przestał być pracownikiem RPN / GP RPN.

§ 6.
(przewodniczący Komisji)

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji;
2) prowadzenie posiedzeń Komisji;
3) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub niniejszego Regulaminu;
4) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w § 4;
5) podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym;
6) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia dokumentów przygotowanych przez Komisję;
7) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
8) informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
9) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 7.
(sekretarz  Komisji)

Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) prowadzenie protokołu postępowania;
2) organizowanie - w uzgodnieniu z przewodniczącym - posiedzeń Komisji;
3) opracowanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego;
4) obsługa techniczno-organizacyjna Komisji;
5) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego;
6) przesyłanie, po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego, wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez Komisję;
6a) zamieszczanie na stronie internetowej, w tym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) ogłoszeń, informacji i dokumentów wymaganych przez Ustawę, a w szczególności: ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o wszczęciu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wyjaśnień do SIWZ, modyfikacji SIWZ, zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert, informacji o wyborze oferty, kopii protestu, rozstrzygnięcia protestu i ogłoszenia o zawarciu umowy;
7) przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
8) przyjmowanie i rejestracja ofert oraz ofert wstępnych;
9) wydawanie zainteresowanym SIWZ - w trybie przetargu nieograniczonego;
10) przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących SIWZ;
11) w razie zwołania zebrania wykonawców - prowadzenie protokołu zebrania;
12) przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w trakcie jego trwania;
13) po zakończeniu postępowania zarchiwizowanie całości dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia.


§ 8.
(tryb pracy Komisji)

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania lub z chwilą unieważnienia postępowania.
3. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, głosowania lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji.     
5. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Komisji zwraca się do kierownika zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy).
7. Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków Komisji stosuje się odpowiednio do biegłych (rzeczoznawców).


§ 9.
(protokół postępowania o udzielenie zamówienia)

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 96 ust.1 Ustawy, sporządza na bieżąco sekretarz Komisji, a po jego zakończeniu - podpisują wszyscy członkowie Komisji.
2. Przewodniczący przedkłada protokół postępowania kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia.


§ 10.
(informowanie o pracach Komisji)

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji uprawnieni są przewodniczący Komisji i sekretarz Komisji lub osoba upoważniona przez przewodniczącego.

§ 11.
(czynności wstępne)

1. Komisja:
1) ustala szacunkową wartość zamówienia, a jeśli wcześniejsze dokonanie wyceny jest niemożliwe - czy zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 40 ust. 2, 3 lub 4 Ustawy;
2) wybiera tryb postępowania i w razie wyboru trybu innego niż podstawowy - przygotowuje projekt decyzji kierownika zamawiającego lub zawiadomienia Prezesa UZP;
3) sporządza ogłoszenie o zamówieniu albo zaproszenia do określonych wykonawców;
4) sporządza SIWZ;
5) ocenia wykonawców pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i - w razie potrzeby - wzywa ich do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, oraz przygotowuje pisma informujące o wynikach tej oceny, w szczególności pisma o wykluczeniu wykonawcy lub zaproszenia do dalszego udziału w postępowaniu;
5a) w trybie negocjacji z ogłoszeniem - ocenia oferty wstępne i przygotowuje pisma o odrzuceniu oferty wstępnej lub zaproszenia do negocjacji;
6) w trybie negocjacji, dialogu lub z wolnej ręki - przeprowadza negocjacje (dialog) z wykonawcami;
7) po przeprowadzeniu negocjacji (dialogu) - przygotowuje zaproszenia do składania ofert oraz wprowadza ewentualne zmiany do SIWZ, a jeżeli wcześniejsze dokonanie wyceny było niemożliwe, ustala dokładnie szacunkową wartość zamówienia;
8) wnioskuje do kierownika zamawiającego o zatwierdzenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
2. W trybie z wolnej ręki nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 4 i 7, § 12-14, § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1.

§ 12.
(otwarcie ofert)

Przewodniczący komisji zobowiązany jest:
1) zapewnić, aby otwarcie ofert nastąpiło w miejscu i terminie, o którym poinformowano wykonawców;
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert podać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) przed otwarciem każdej z ofert, sprawdzić i okazać obecnym na posiedzeniu stan zabezpieczenia ofert;
4) po otwarciu każdej z ofert ogłosić: nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty;
5) zapewnić, aby oferty, które zostały złożone po wyznaczonym terminie ich składania nie były otwierane, a po upływie terminu na wniesienie protestu zostały zwrócone.


§ 13.
(badanie i ocena ofert)

Po otwarciu ofert Komisja:
1) bada oferty złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania i - w razie potrzeby - przygotowuje pisma o odrzuceniu oferty;
2) żąda, jeżeli to niezbędne, udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
3) poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w tekście ofert oraz przygotowuje projekt zawiadomienia o poprawieniu omyłek;
4) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;
5) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania.


§ 14.
(wybór oferty najkorzystniejszej)

1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert dokonanej przez członków Komisji, po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).
2. Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


§ 15.
(zawiadomienie o wyniku postępowania)

1. Jeżeli kierownik zamawiającego zatwierdzi propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, sekretarz Komisji zawiadamia niezwłocznie o dokonanym wyborze wykonawców, a także Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Jeżeli kierownik zamawiającego podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania, sekretarz Komisji zawiadamia o tym równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 16.
(czynności końcowe)

1. Jeżeli SIWZ nie określa wszystkich postanowień umowy, po wyborze oferty Komisja odbywa spotkanie z Wykonawcą, na którym strony uzgadniają postanowienia umowy nie wymienione w SIWZ.
2. Jeżeli nie wniesiono protestu na wybór oferty, przewodniczący Komisji przedkłada do podpisu kierownikowi zamawiającego umowę oraz zakończony protokół postępowania, a w razie potrzeby - również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


§ 17
(postępowanie w przypadku wniesienia protestu)

1. W przypadku wniesienia protestu przewodniczący Komisji niezwłocznie zwołuje posiedzenie Komisji.
2. Sekretarz Komisji wysyła kopię protestu wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
3. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu w imieniu zamawiającego zobowiązane są, na wezwanie Komisji, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, niezbędnych dla opracowania stanowiska Komisji w sprawie rozstrzygnięcia protestu.
4. Protest, wraz ze stanowiskiem Komisji, przewodniczący przekazuje do rozpatrzenia kierownikowi zamawiającego.


§ 18.
(rozstrzygnięcie protestu)

1. Kierownik zamawiającego rozstrzyga protest w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia lub upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protesty, o których mowa w art. 183 ust. 1 Ustawy, rozstrzyga się jednocześnie.
2. Sekretarz Komisji przekazuje rozstrzygnięcie protestu podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania protestacyjnego
3. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej, informując o tym niezwłocznie wszystkich wykonawców.

§ 19.
(postępowanie w przypadku wniesienia odwołania)

1. W przypadku wniesienia odwołania przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje o tym kierownika zamawiającego, wskazując jednocześnie nazwiska proponowanych pełnomocników do występowania przed Zespołem Arbitrów.
2. W terminie 2 dni od otrzymania kopii odwołania, Sekretarz Komisji przekazuje ją jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania protestacyjnego.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Prezesa UZP, Sekretarz Komisji przesyła do UZP kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W dniu wyznaczonym na rozpoznanie odwołania Sekretarz Komisji dostarcza do siedziby UZP oryginał dokumentacji postępowania wraz z ofertami.

 

 


 

 
drukuj pobierz pdf