Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Szacowanie wartości zamówienia: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: Oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)

                   

                                                                      Zwierzyniec, dn. 07.11.2022r.

Znak sprawy: ZUP.271.20.2022

 

                                                  OGŁOSZENIE

                         SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiotem  szacowania  jest oznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie tablic informacyjnych w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN)

Zamówienie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego: „Dostosowanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, umowa nr 013-PP-2022-0 o powierzenie grantu w ramach projektu  „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  1.  PROWADZĄCY ROZEZNANIE CENOWE:

 Roztoczański Park Narodowy (RPN)

ul. Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

Tel. (84) 687 20 66

e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl

zwany dalej: „Zamawiającym”

2.  CEL REALIZACJI PRACY

Oszacowanie kosztów dostosowania Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego w Roztoczańskim Parku Narodowym (OEM) w Zwierzyńcu do samodzielnego zwiedzania dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności oraz usprawnienie pracy OEM. Obiekt jest częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, głównie biorąc pod uwagę jego dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku znajdują się punk informacji, sala wystaw zmiennych, sala prelekcyjna, sala do zajęć edukacyjnych, biblioteka oraz pokoje pracy. Na piętrze budynku znajduje się wystawa stała składająca się z kilkunastu dioram.

Planowane jest oznaczenie ciągów komunikacyjnych tak aby ułatwiły samodzielne poruszanie się po budynku. Planuje się w wewnętrznej strefie budynku umieszczenie oznaczeń ułatwiających poruszanie się, pasów naprowadzających, zainstalowanie planów tyflograficznych, oznaczenie windy, schodów taśmą ostrzegawczą i antypoślizgową. System oznaczeń ułatwi orientację w obiekcie oraz wzmocni bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami podczas ewentualnej ewakuacji.

3.  ZAKRES PRACY PRZEDMIOTU SZACOWANIA

Przedmiotem szacowania jest:

  1. Oznaczenie ścieżek kontrastowych i dotykowych poprzez oznaczenie ciągów komunikacyjnych poprzez umieszczenie pasów naprowadzających oraz punktów ostrzegawczych (oznaczenia dotykowe o zmiennej fakturze), oznaczenie schodów taśmą ostrzegawczą i antypoślizgową.
  2. wykonanie planu tyflograficznego dla dwóch poziomów budynku stanowiących najprostszy system pomagający zorientować się w nieznanej przestrzeni.
  3. wykonanie tabliczek tyflograficznych z napisami brajlowskimi informujących o przeznaczeniu danego pomieszczenia.
  4. Tyflograficzne nakładki na poręczach schodów.
  5. Oznaczenia schodów taśmą ostrzegawczą samoprzylepną antypoślizgową.

Wstępny opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik nr 1 do szacowania.

Kody CPV :

33196000-0 - Pomoce medyczne

30195000-2 - Tablice

4.  Pozostałe informacje dotyczące planowanej usługi:;

1)  Szacowania cena powinna obejmować wszystkie koszty przewidywane z wykonaniem przedmiotu szacowania,  zgodnie z warunkami określonymi w załączonym  wstępnym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) na formularzu szacowania (załącznik nr 2 do szacowania kosztów).

2)  minimalna nieodpłatna gwarancja, wliczona w cenę,  na okres minimum 12 miesięcy  - gwarancja będzie stanowiła kryterium oceny ofert.

3)  przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony i zamontowany w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN), ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec.

4)  Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

5)  Zobowiązania pomiędzy Wykonawcą i Roztoczańskim Parkiem Narodowym regulować będzie umowa.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia: 17.03.2023 roku

6.  DODATKOWE INFORMACJE  DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU  SZACOWANIA:.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:     

-        Magdalena Kaproń, tel. 500 871 888, mkapron@roztoczanskipn.pl

7.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SZACOWANIA

Oferent sporządza szacowanie zgodnie z formularzem szacowania (załącznik nr 2):

1) podając Nazwę (lub Imię i Nazwisko), adres i dane teleadresowe,

2) podając cenę netto, podatek VAT, cenę brutto, wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3) podając szacowany w dniach kalendarzowych czas niezbędny do wykonania przedmiotu szacowania.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie odpowiedzi na powyższe szacowanie do dnia 14 listopada 2022 r. na   adres:   sekretariat@roztoczanskipn.pl  w   formie   podpisanej   i   ostemplowanej   oferty szacunku w formacie  pliku  „pdf”,  której  edytowalna  wersja  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego szacowania. 

Jednocześnie oświadczamy, iż niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. poz. 2021 ze zm.). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku. Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami Zamawiającego wobec podmiotu przedstawiającego koszty realizacji zadania i nie wyklucza go z udziału w dalszym możliwym postępowaniu przetargowym. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

  2. Załącznik nr 2- Formularz szacowania

  3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

                                                Dyrektor
                                                Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                mg inż. Andrzej Wojtyło

 

                      

Przedsięwzięcie grantowe pn.

„Dostosowanie Ośrodka Edukacyjno-

Muzealnego do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami.”

                                                           
                                  
drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 – Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-11-07 16:49:13)
Załącznik nr 2- Formularz szacowania
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-11-07 16:49:42)
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO
(wprowadził: Władysław Saciuk 2022-11-07 16:50:23)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz