Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi: Dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.

Zwierzyniec, dnia 23.04.2024 r.

 

Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn. Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz umundurowania dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2024 r.

Znak sprawy: DAO.271.3.2024.md

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

 

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ następującego Wykonawcy:

 

IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kapłan, ul. Roztocze 5c/4a, 20-722 Lublin

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację

 

Lp.

 

Nazwa (firma) i adres wykonawców, którzy

złożyli oferty

 

Punktacja uzyskana

w kryterium cena oferty brutto: 60%

 

Punktacja uzyskana w kryterium okres gwarancji: 40 %

 

Łączna punktacja

uzyskana w kryterium:

cena oferty brutto, okres gwarancji.

 

1.

 

IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kapłan, ul. Roztocze 5c/4a,
20-722 Lublin

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

             

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 239 ustawy Pzp, w wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu
o przyjęte kryterium w SWZ:

  • cena ofertowa brutto: 60% (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: Liczba punktów = (Cmin/Cof) *100*Wc, gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych, Cof – cena podana w ofercie badanej, Wc – waga kryterium ceny; maksymalna liczba punktów 60).
  • okres gwarancji: 40% (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: Liczba punktów = (Gof-24/Gmax-36) *100*Wk, gdzie: Gof – okres gwarancji podany
    w badanej ofercie, Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 36 miesięcy, Wk – waga kryterium gwarancji; maksymalna liczba punktów 40).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodną z treścią SWZ oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego
w postępowaniu. Oferta uzyskała punktację jak w pow. tabeli.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 308 ust. 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 Pzp, środki ochrony prawnej
w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.

 

    

 

                                                                                                          ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor

Roztoczańskiego Parku Narodowego

mgr inż. Andrzej Wojtyło

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(wprowadził: Patryk Kur 2024-04-23 13:47:25)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz