Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: Zapytanie ofertowe, dotyczy: Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych

 

                                                                            Zwierzyniec, 17.09.2019 r.

Znak sprawy: DOP.670.14.2019.mt            

 

 

                       ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający : Roztoczański Park Narodowy, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2

Zaprasza do złożenia oferty na:

Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych.

KOD CPV: 45 4530000-7(roboty remontowe i renowacyjne)

Przedmiotem zamówienia są prace ziemne dotyczące przemieszczania mas ziemnych w celu odtworzenia okresowych zbiorników wodnych.

Zakres prac obejmuje: 

Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych „oczek wodnych. Wykonanie robót mających na celu poprawę reżimu hydrologicznego, oddziaływania zbiorników na gatunki i siedliska poprzez usunięcie nadmiaru materii organicznej i nieorganicznej, profilowanie brzegów i dna zbiorników, rozplantowanie urobku na brzegach zbiorników. Łącznie przewidziano do oczyszczenia i odmulenia 21 sztuk „oczek wodnych”. Sumaryczna kubatura robót ziemnych wynosi 1756 m3.

Przedmiar prac przy oczkach wodnych

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

KNNR-W 10 2302-01

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kt. I-II.
Mechaniczne profilowanie brzegu z rozplantowaniem urobku
lokalizacja: oddz. 11a, 79d, 107f, 109d, 128a, 226c, 237l, 237p, 252f/265a, 266g, 266g, 274f, 312k, 316c, 337c
m3: 20+100+100+300+30+40+200+50+20+60+60+200+150+200+50=1580
1580

m3

 

 

 

 

m3

 

 

 

 

 

 

1580.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1580.000

2

KNNR-W 10 2303-01

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kt. I-II.
lokalizacja: oddz. 68b
m3: 50
50

m3

 

 

 

 

m3

 

 

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

RAZEM

50.000

3

KNR-W 2-01 0307-01
analogia

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II
Ręczne profilowanie brzegu ze wzmocnieniem grobli
lokalizacja: oddz. 55b, 129a, 132a, 166b
m3: 10+3+3+30=46
46

m3

 

 

 

 

m3

 

 

 

 

 

 

46.000

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

46.000

4

KNNR-W 10 2307-01
analogia

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z ręcznym  rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kt. I-II.
Usunięcie nadmiaru materii organicznej
lokalizacja: oddz. 105c
m3: 80
80

m3

 

 

 

 

 

m3

 

 

 

 

 

 

80.000

 

 

 

 

 

RAZEM

80.000

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu: zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2019 r.
  1. Kryteria oceny oferty: cena
  2. Informacje o wagach wyrażonych w punktach lub procentach, przypisanym poszczególnym kryteriom oceny oferty: cena 100%
  3. Termin składania ofert: 18.09.2019 r.-29.09.2019 r.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec.
  5.  Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2019 r. do godz. 24:00. Ofertę można złożyć u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@roztoczanskipn.pllub faxem pod numerem 84 6872122.
  6. Termin otwarcia ofert: 30.09.2019 r., godzina 8:00
  7. Termin realizacji umowy:31.10.2019 r.
  8. Warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia w siedzibie Zamawiającego faktury VAT.
  9. Ustalenie warunków wprowadzenia istotnych zmian do umowy zawartej w następstwie postępowania:nie przewiduje się.
  10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Wojtyło, tel. 510237942, 846872066 wew.334, Mirosław Tchórzewski, tel. 846872066 wew. 371.
  11. Informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile przewiduje się taką możliwość* -nie przewiduje się.
  12. Informacja o sposobie przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, o ile przewiduje się taką możliwość*- nie przewiduje się ofert wariantowych.
  13. Informację o możliwości powtórzenia zamówienia podobnych usług lub robót budowlanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.Nie dotyczy.
  14. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W wypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zadanie:Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych.”. Ofertę składaną pocztą elektroniczną należy zapisać w postaci pliku pdf z podpisem osoby upoważnionej.

* niepotrzebne skreślić

 Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Lokalizacja obiektów zbiorniki okresowe

3. Klauzula -obowiazek informacyjny dla zamawiajacego, art.13

4. Klauzula- oświadczenie od wykonawcy

 

 

                                                          Dyrektor
                                                          Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                          mgr inż. Andrzej Tittenbrun

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206954

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Formularz ofertowy
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-09-18 12:55:31)
Lokalizacja obiektów zbiorniki okresowe
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-09-18 12:56:28)
Klauzula -obowiazek informacyjny dla zamawiajacego, art.13
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-09-18 12:57:06)
Klauzula - oświadczenie od wykonawcy
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-09-18 12:57:39)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz