Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Roztoczański Park Narodowy

Przetargi zakończone: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu (zwany dalej Parkiem lub Organizatorem przetargu), siedziba: ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż  koników polskich stanowiących zbędny inwentarz żywy Parku.

 

II. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie dyrekcji Parku, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2,  pokój nr 23.

 

III. Zwierzęta  przeznaczone do sprzedaży w ramach niniejszego przetargu można obejrzeć w Ośrodku Hodowli  Zachowawczej RPN - osada Florianka. Bliższych informacji udzieli Kierownik Ośrodka Hodowli Zachowawczej, nr. tel. 693 680 212.

 IV. Przedmiotem przetargu jest:

Lp.

Płeć

Nazwa konia

Ojciec-Matka/po

Data urodzenia

Cena wywoławcza brutto

1.

KLACZ

 

MIODNA

DRZEWIAK-MODNA/NAMORZYNIEC

19.04.2017

2 000,00

2.

KLACZ

HERCIA

TORT-HERPIA / DRZEWIAK

03.05.2017

2 000,00

3.

KLACZ

MSZARA

TORT-MESZKA / HAŃCZOR

05.05.2017

2 000,00

4.

KLACZ

HYBRA

DRZEWIAK-HYBRYDA/HAŃCZOR

20.02.2017

2 000,00

5.

KLACZ

TROSZKA

NAP-TRESKA / HAŃCZOR

10.01.2017

2 000,00

6.

KLACZ

MUSZLA

NAP-MORZYNA / NAMORZYNIEC

14.03.2017

2 000,00

7.

KLACZ

HUMIA

MIGDAŁ-HARPIA / TORS

12.04.2018

1 400,00

8.

KLACZ

TACA

PAKO-TARCICA / HAŃCZOR

05.03.2018

1 400,00

9.

OGIER

NATOP

TORT-NAPA / HOMER

06.04.2017

1 600,00

 

 
 

V. Wadium.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, którego wysokość stanowi 10% ceny wywoławczej brutto, oddzielnie dla każdego sprzedawanego zwierzęcia.

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Roztoczańskiego Parku Narodowego:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr  27 1130 1206 0028 9162 8690 0001 lub gotówką w kasie Parku (22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2,  pokój nr  22).

Wadium wpłacane przelewem na rachunek bankowy Roztoczańskiego Parku Narodowego należy wnieść do dnia 12.12.2019 r., do godz. 14.00.  Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Parku.

3. Wadium wpłacane gotówką w kasie Parku należy wnieść do dnia 16.12.2019 r., do godz. 09.00.

Za termin wpłaty wadium w formie gotówki uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych do kasy Parku.

4.  Wadium w tytule wpłaty powinno zawierać informację  o płci i nazwie konika polskiego, którego dotyczy wg wzoru: „Wadium na ...... (płeć, nazwa konika polskiego)”.

5. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny.

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

7. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub gdy nie dotrzyma warunków podpisanej umowy.

 

VI. Wymagania dotyczące składania ofert.

1. Oferta, sporządzona pod rygorem nieważności wg załącznika nr 1 niniejszego ogłoszenia wyłącznie w formie pisemnej  i w języku polskim (pismem odręcznym lub komputerowo), powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu  przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) dowód wniesienia obowiązującego wadium.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Roztoczańskiego Parku Narodowego 22-470 Zwierzyniec ul. Plażowa 2 lub przesłać listownie do dnia  16.12.2019r. do  godz.  09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019r. o godz. 10.00.

2. Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni.

3. Koperta z ofertą powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Roztoczański Park Narodowy

22-470 Zwierzyniec

ul. Plażowa 2

„Oferta przetargowa na sprzedaż koników polskich”

 

4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

VIII. Odrzucenie oferty.

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, określonych w ogłoszeniu o przetargu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

3) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

IX. Inne informacje.

1. Z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę zostanie zawarta umowa sprzedaży wg wzoru w załączniku nr  2.

2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami po uprzednim poinformowaniu tych oferentów o terminie i miejscu aukcji.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe wskazane przez sprzedającego.

4.  Dokumentami potwierdzającymi sprzedaż będą: umowa sprzedaży i faktura VAT.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i będzie potwierdzone protokołem przekazania.

6. Niniejsze ogłoszenie oraz warunki przetargu publicznego mogą być zmienione lub odwołane przez Park.

 

 Załączniki:

1.  Załącznik nr 1 - Wzór oferty

2.  Załącznik nr 2 - Wzór umowy sprzedaży

3.  Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

 

                                                          Z-ca Dyrektora
                                                          Roztoczańskiego Parku Narodowego
                                                          mgr inż. Andrzej Wojtryło

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-12-02 10:22:47)
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy sprzedaży
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-12-02 10:23:29)
3. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO
(wprowadził: Władysław Saciuk 2019-12-02 10:24:05)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz